Sausio 13-osios įvykių 27-osios metinės paminėtos ir Suvalkuose

Suvalkų lietuviai tragiškus Sausio 13-osios įvykius Vilniuje paminėjo 2018 m. sausio 15 dieną LLD skyriaus patalpose. Susirinkę sugiedojo Lietuvos himną ir minute tylos pagerbė 1991 m. sausio 13 d. žuvusius prie Vilniaus televizijos bokšto. Kazimieras Baranauskas perskaitė žuvusiųjų pavardes, o Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė kiekvienam jų uždegė simbolinę žvakę. Šiai progai skirtus eilėraščius skaitė: Pranas Sovulis (paties parašytą ,,Rimantas sugrįžo“, skirtą žuvusiam marijampoliečiui Rimantui Juknevičiui), Kazimieras Baranauskas (Jeronimo Šalčiūno ,,Sausio 13-ąją“), Genovaitė Pečiulytė (Valentino Čyžo ,,Kruvinojo sausio aukų šventam atminimui“), Juozas Vaznelis (Igno Ardinavičaus ,,Sausio 13-ąją“) ir Onutė Virbylienė (perskaitė tris eilėraščius, tarp jų Pranciškos Reginos Liubertaitės ir Valentino Čyžo).

suv-2

Dainuoja Suvalkų ansamblis ,,Ančia“. Pirmoje eilėje iš kairės: Onutė Virbylienė, Vanda Račienė, Julija Čėplienė, Julija Prelevič, Adelė Jalauskienė, Birutė Mockun, Genovaitė Pečiulytė, Teklė Gibavičienė, Kastulė Agurkienė, Elena Vasilčik, Teresė Uzdilaitė. Antroje eilėje iš kairės: Kazimieras Baranauskas, Ričardas Jurgelevičius, Jonas Jasevičius, Juozas Vaznelis, Vytautas Batvinskas (vadovas), Pranas Sovulis

 Marijampolietis Ričardas Jurgelevičius pasidalijo prisiminimais apie šiuos įvykius. Pabaigoje ansamblis ,,Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, prie Lietuvos vėliavos padainavo ,,Baltą paukštį“, ,,Augo kieme klevelis“ ir ,,Giedu dainelę“. 

Kostas Leončikas, punskas.pl

Kosto Leončiko nuotr.