Sausio 13-osios min?jimas VU

 

Pranešimą skaito Maksymilian Rogowski

Laisv? verta, kad d?l jos kovotum?m. Sausio 13-osios ?vyki? dvidešimt?j? metini? proga Baltistikos student? draugija sureng? seminarą. Min?jimas sub?r? daug Varšuvos universiteto student? ir darbuotoj? bei kit? žmoni?, besidominči? Lietuva. Susitikime perskaityti penki pranešimai apie 1991 m. kruvinojo sekmadienio ?vykius ir j? reikšmę Lietuvai.

Min?jimo pradžioje prisiminta, kokia buvo Lietuvos pad?tis 1991 m. pradžioje, aptarta sausio 13-osios ?vyki? eiga. Apie tai kalb?jo Baltistikos katedros d?stytoja dr. Mirijana Kozak. Dalyviams pristatyti istoriniai faktai, parodytos nuotraukos, atspindinčios dramatišką tos nakties atmosferą.

Du pirmus pranešimus skait? Baltistikos student? draugijos nariai Maksymilian Rogowski ir Agnieszka Zielińska. Pirmasis papasakojo apie sausio ?vyki? atgarsius lenk? spaudoje. Jis aptar? keletą straipsni?, pasirodžiusi? 1991 m. sausio m?nes? Lenkijos dienraščiuose. Tiek demokratiškos pakraipos spaudiniuose, tiek socialistini? laikrašči? puslapiuose Taryb? Sąjungos ?vykdyta agresija buvo pasmerkta, o dienraščiai steng?si kuo plačiau informuoti skaitytojus apie situaciją Vilniuje ir Lietuvoje.

Apie Sausio 13-osios ?vyki? atgarsius lietuvi? literat?roje pasakoja Agnieszka Zielińska

Agnieszka Zielińska kalb?jo apie Sausio 13-osios ?vyki? atgarsius lietuvi? literat?roje. Ji nagrin?jo dviej? dain? tekstus ? Justino Marcinkevičiaus ?Laisvę? ir Bronislovo Jankausko ?Sausio 13-osios baladę?. Aptar? taip pat Bernardo Brazdžionio ?Aukos leliją (Devynios raudos arba pasikalb?jimai su mirusiais laidotuvi? procesijoje)? ir Justino Marcinkevičiaus kalbą, pasakytą 1991 m. sausio 16 d. laidojant laisv?s gyn?jus. Baigdama prelegent? palygino ją su Sigito Parulskio revoliucijos aprašymu romane ?Trys sekund?s dangaus?. Viešnia iš Vroclavo Magdalena Kozak analizavo Sausio ?vyki? poveik? Lietuvos ekonomikai. Seminaro dalyviai steb?josi, kaip greitai lietuviai ?veik? sunkią pad?t? ir prad?jo integruotis su ES strukt?romis. Susitikime pristatytas ir politinis kontekstas. Tomasz Otocki komentavo lenk? politini? partij? reakciją. Dominik Wilczewski pasakojo apie tarptautinę politinę situaciją 1991 metais ir pasaulio šali? reakciją ? pad?t? Lietuvoje. Jis patikino, kad paskutinio XX a. dešimtmečio pradžioje situacija buvo labai sud?tinga ne tik Lietuvoje ir Taryb? Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje.

Kruvinosios nakties prisiminimais dalijasi lietuvi? literat?ros d?stytoja Rasa Rimickait?

Antroje seminaro dalyje kalb?jo 1991 m. kruvinojo sekmadienio ?vyki? liudytojai ? Varšuvos universiteto d?stytoja Rasa Rimickait? ir Lietuvos kult?ros ataš? Varšuvoje Jurgis Giedrys. Jie pristat? dvi gana skirtingas patirtis. Šis labai ?domus ir gyvas pokalbis užsitęs? daug ilgiau, negu buvo skirta laiko seminarui. Sunku buvo baigti ir išeiti iš sal?s. O ir iš?jus ? netilo diskusija.

Studentai, profesoriai bei kiti susitikimo dalyviai buvo patenkinti. ?Net nepagalvojau, kad šie ?vykiai taip atrod?. Sužinojau labai ?domi? dalyk?. Kada kitas seminaras?? ? po susitikimo savo ?sp?džiais dalijosi Marta, baltistikos student?.

Manome, kad visiems liks atmintyje Jurgio Giedrio žodžiai: ?Laisv? verta, kad d?l jos kovotum?m?.

 

www.punskas.pl, Maksymilian Rogowski, Agnieszka Zielińska