Šeštokų seniūnijos mėgėjų teatro pasirodymas Suvalkuose

Šių metų spalį Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius surengė antrą kultūrinį renginį, dalyvaujant svečiams iš Lietuvos. Jis vyko 2016-10-16 (sekmadienį) po lietuviškų Mišių Suvalkų 9-osios pagrindinės mokyklos sporto salėje. Pradžioje visus pasveikino LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė. Dalyvauti renginyje mūsų skyrius pakvietė Šeštokų seniūnijos etnografinės Prano Dzūko sodybos mėgėjų teatrą „Sodžius“, kuriam vadovauja Marijona Pečiukonienė. 1995–2001 m. šis kolektyvas vadinosi Rudaminos parapijos mėgėjų teatras „Sodžius“, 2001–2003 m. Naujosios Kirsnos mėgėjų teatras „Sodžius“, o nuo 2004 m. – Etnografinės Prano Dzūko sodybos mėgėjų teatras „Sodžius“ (ir ilgam įsikūrė toje sodyboje). Suvalkuose jis parodė Aldonos Surdokienės režisuotą pačios parašytą pjesę „Širšių lizdas“ (pjesė pradėta vaidinti 2015 m.). Vaidino: nevedusį ūkininką Adomą Pupinį – Jonas Rūškys; Adomo Pupinio neištekėjusią seserį Veroniką Pupinytę – Aldona Surdokienė (režisierė); ūkininko Adomo Pupinio neištekėjusią seserį Katrę Pupinytę – Julija Kazlauskienė; našlę Petronę Kukienę – Marijona Pečiukonienė (teatro vadovė); Petronės Kukienės dukrą Sigutę Kukytę – Rasa Piličiauskienė; daraktorių (mokytoją) Kazį Molį – Gintautas Kmieliauskas; našlį kriaučių Motiejų Šulį – Albinas Pečiukonis; Stasį Šulį (Motiejaus Šulio sūnų) – Vilius Tumosa; kaimo berną Albiną – Tadas Mikelionis; ministerienę Silviją – Jurgita Mankienė; piemenuką Juozuką – Gustas Mankus. Sufleravo Genovaitė Žukauskienė. Su teatru taip pat atvyko Lazdijų krašto laikraščio „Lazdijų žvaigždė“ žurnalistė Dineta Babarskienė.

DSC05771

Dūdele groja piemenukas Juozukas (Gustas Mankus)

DSC05786

Spektaklis „Širšių lizdas“. Iš kairės stovi: našlė Petronė Kukienė (Marijona Pečiukonienė), našlės Kukienės dukra Sigutė Kukytė (Rasa Piličiauskienė). Iš kairės sėdi: nevedęs ūkininkas Adomas Pupinis (Jonas Rūškys), Adomo Pupinio neištekėjusi sesuo Veronika Pupinytė (Aldona Surdokienė), Adomo Pupinio neištekėjusi sesuo Katrė Pupinytė (Julija Kazlauskienė)

 DSC05798

Scenoje Šeštokų seniūnijos etnografinės Prano Dzūko sodybos mėgėjų teatras „Sodžius“ po spektaklio „Širšių lizdas“. Iš kairės: Gustas Mankus, Albinas Pečiukonis, Jurgita Mankienė, Gintautas Kmieliauskas, Rasa Piličiauskienė, Julija Kazlauskienė, Marijona Pečiukonienė, Jonas Rūškys, Aldona Surdokienė

DSC05803

Lietuvių kalbos pamokas lankančių mokinių programa. Iš kairės: Juozas Šimelevičius, Justina Jonuškaitė, Neringa Virakaitė, Anastazija Murauskaitė, Dovydas Oluv, Simona Oluv, Sandra Krakauskaitė, Evelina Malinauskaitė, Rožė Tanajevska, Monika Šimelevičiūtė, Tomas Samulevičius, Lidija Samulevičiūtė, Petras Radzevičius

DSC05815

Dainuoja Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko. Iš kairės pirmoje eilėje: Onutė Virbylienė, Aldona Šabalaj, Magdalena Makrickienė, Gražina Kajackienė, Genovaitė Pečiulytė, Teklė Gibavičienė, Vanda Račienė, Teresė Uzdilaitė; antroje eilėje: Kostas Jurkiūnas, Jonas Nevulis, Kazimieras Baranauskas, Pranas Sovulis, Juozas Gibavičius, Juozas Vaznelis, Vytautas Batvinskas

 

Pradžioje scenoje dūdele (birbyne) pagrojo piemenukas Juozukas. Spektaklyje senbernis Adomas, tokio pat likimo dvi jo seserys (neįgali Veronika, kaip kalakutė ant kiaušinių per dienas tupinti, ir Katrė, lakstanti kaip avis, į uodegą įkirpta), našlė Petronė su dukra Sigute, mokyklos daraktorius Kazys Molis, našlys Motiejus su sūnumi Stasiu nori, nors ir pavėluotai, savo gyvenimus „susitvarkyti“. Darosi tikras širšių lizdas. Nors ir pavėluotai, gyvenimus „susitvarko“ visi. Aktoriai įkūnija kažkada gyvenusius žmones: ne tokius išsilavinusius kaip dabartiniai, ne taip apsirengusius, bet turinčius savo jausmus, mintis, rezgančius intrigas.

Spektakliui pasibaigus O. Virbylienė suvalkiečių vardu padėkojo teatrui ir įteikė dovanų.

Po svečių iš Lietuvos publikai pasirodė mokiniai, lankantys lietuvių kalbos pamokas Suvalkuose, vadovaujami mokytojos Teresės Jonuškienės. Jų programoje buvo prozos ir eilėraščių pynė, skirta Mokytojų dienai paminėti. Taip pat akordeonu pagrojo Juozas Šimelevičius. Mokytojoms Teresei Jonuškienei ir Birutei Oluv padėkota už darbą ir įteiktos gėlės.

Renginio pradžioje ir pabaigoje Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, padainavo tris dainas: „Neišeik iš sodžiaus“, „Šiaudais dengta trobelė“, „Atskris sakalėlis“.

Po kultūrinės dalies vyko bendra suvalkiečių ir svečių iš Šeštokų seniūnijos vakaronė, kurioje sudainuota keletą dainų, akompanuojant akordeonu Vytautui Batvinskui.

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos