Šventojo Jurgio atlaidai

Nuo amžių šventasis Jurgis mylimas mūsų krašte. Įdomu, kad archeologams kasinėjant Eglinės jotvingių piliakalnį buvo surastas medalikėlis su šio šventojo atvaizdu – riteriu, smogiančiu ietimi drakonui. O mūsų darbštieji ūkininkai, mūsų krašto palaikytojai su pasitikėjimu ir šiandien paveda šiam šventajam globoti žemės darbus, saugoti gyvulėlius, ginti nuo ligų.

vysk5

Šventąjį Jurgį savo globėju pasirinko daugelis miestų ir valstybių – Rusija, Gruzija, Anglija, Malta, Rumunija, Portugalija ir kt. Iki šv. Kazimiero kanonizacijos XVII amžiaus pradžioje šv. Jurgis taip pat buvo ir Lietuvos pirmasis globėjas.

vysk4

Šiais metais šventojo Jurgio atlaiduose sulaukėme garbingų svečių – Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio ir Lazdijų parapijos altaristos kanauninko Gvidono Dovidaičio. Abu dvasininkai mokėsi tame pačiame Kauno kunigų seminarijos kurse, abiem teko kunigauti sunkiais sovietų persekiojimų metais.

vysk3

Į Punską vyskupas Juozas atvyko antrą kartą. Anksčiau čia buvo užsukęs 1991 metais, vykdamas į susitikimą su popiežiumi Lomžoje. Todėl su didžiuliu atvirumu ir Ekscelencijai būdingu gerumu bei giedrumu jis noriai apžiūrinėjo Punsko ir Seinų krašto grožybes.

vysk8

Pirmiausia apžiūrėjo garsųjį kanauninko Motiejaus Simonaičio suoliuką, pastatytą 1918-aisiais. Kitąmet jam bus 100 metų. Aplankė etnografinį muziejų „Senoji klebonija“.

vysk6

Jo Ekscelencija aukojo šv. Mišių auką, pasakė jautrų pamokslą apie šv. Jurgio gyvenimą ir mūsų laikų kankinius, prisimindamas arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio beatifikaciją švęsime birželio 25 d. Vilniuje ir į kurią maloniai esame kviečiami ir mes.

vysk7

Po iškilmingos procesijos Garbingajam Svečiui dėkojo parapijos klebonas kanauninkas Czesław Bagan, gėles ir raguolį įteikė parapijietė Anelė Krakauskienė. Vyskupas visus palaimino ir linkėjo gyventi tikėjimu.

vysk2

Vykdamas namo Jo Ekscelencija mielai aplankė Vidugirių palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčią, pasidžiaugė žmonių pamaldumu bei noru tvarkyti, gražinti šventovę. Palaimino žmonių atliktus ir planuojamus tvarkos ir grožio darbus. Taip pat užsuko į Seinų baziliką suklupti maldai prie stebuklingosios Seinų Marijos ir vyskupo Antano Baranausko.

vysk1

Dėkojame Viešpačiui Jėzui Kristui už suteiktas malones per Jo tarnų, mūsų Ganytojų, rankas, jų žodžius ir maldą. Esame labai laimingi, kad mus aplankė tiek daug didžių, gerų darbų nuveikęs ir ramybe spinduliuojantis vyskupas Juozas Matulaitis.

 Kun. Marius T., punskas.pl