Vidugirių mokyklos 100-mečio jubiliejus

Rugsėjo 17 dieną Vidugiriuose buvo švenčiamas šio kaimo mokyklos 100-mečio jubiliejus. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Vidugirių koplyčioje, kurias atnašavo: prelatas Edmundas Putrimas, kun. kanauninkas Česlovas Baganas, kun. Petras Gucevičius bei kun. Marius Talutis. Mišių pabaigoje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Pagrindinė šventės dalis vyko Vidugirių mokyklos aikštėje.

sb, punskas.pl