Žagarių kaimo kryžiai

Žagariai – nemažas kaimas, apie 6 km nutolęs į šiaurę nuo Seinų. Rytinėje kaimo dalyje yra gan aukšta kalva, nuo kurios matomos tolimos apylinkės. Žagarius supa 7 ežerai: Galadusis, Dusalis, Dusalukas, Drūtežeris, Raistežeris, Stabingis bei Alnas. Kaimo viduryje, aukštesnėje vietoje, tarp pušų stovi mūrinė bažnytėlė, kur kiekvieną sekmadienį vyksta pamaldos lietuvių kalba. Anksčiau toje pačioje vietoje stovėjo medinė bažnyčia, kuri 1984 m. sudegė.

Žagarių kaimo įsikūrimo data laikomi 1538 metai. Dar prieš prasidedant naujakurystei Seinų krašte, per Žagarius vedė vienas svarbiausių ano meto girios kelių, kuris jungė kunigaikščių dvarą Merkinėje su Kryžiuočių ordino riba. Dabartinio kaimo vietoje anuomet stovėjo Zagharo dvaras (ar kaip kiti teigia – smuklė), nuo kurio ir išsirutuliojo Žagarių pavadinimas.

Taigi Žagariai – vienas seniausių ir gražiausių kaimų, garsėjantis tankiomis giriomis, pritraukiančiais turistus ežerais bei gana derlingais laukais. Beveik visi šio kaimo gyventojai lietuviai.

Teksto ir nuotraukų autorė Daiva Jančiulytė, punskas.pl

Žagarių kaimo kryžiai
Kryžius, stovintis Žagarių kaimo vidury, Romo Macukonio ir Stasio Jančiulio laukų pakraštyje. Jis pastatytas 1935 m. ir skirtas Vytauto Didžiojo 500-osioms mirties metinėms paminėti. Kryžiaus statybai kaimo gyventojai skyrė po 1 zl. Ant jo yra užrašas: “AUKA LIET. ŠV. KAZ. DR.-JOS ŽAGARIŲ KAIMO SKYRIAUS. 1933-1934 ŠV. METAI.".

 

Žagarių kaimo kryžiai
Knygnešio Karolio Petruškevičiaus 1926 m. prie gimtųjų namų statytas kryžius prašant, kad šeimoje nemirtų vaikai. Dabar jis stovi prie Žagarių bažnytėlės. Per keliasdešimt metų jis buvo net keletą kartų perkeltas. Ant kryžiaus esąs užrašas: “Jėzau nukryžiuotas, pasigailėk mūsų. 1926 m.”.

 

Koplytėlė su išdrožtu rūpintojėliu, pastatyta 2009 m. Monikos Jančiulienės pastangomis prie jos šeimos sodybos.

 

Kryžius, stovintis prie Macukonių sodybos ir kelio į Dusnyčią. Jis pastatytas 2007 m. Birutės Macukonienės iniciatyva. Akmenyje iškaltas užrašas: “Čia yra Dievas, neužmirškit, pasimelskit ir būsit laimingi. 2007 Birutė Macukonienė”.

 

Metalinis kryžius, stovintis Elenos ir Tado Vaškevičių sodybos teritorijoje.

 

 

Šį kryžių 1900 m. pastatė Vincas Petruškevičius, kilęs iš Žagarių, bet gyvenęs Seinuose, kur buvo gerai žinomas siuvėjas. Siuvęs daugiausia Seinų seminarijos kunigams. Kryžius tai dovana gimtajam kaimui. Lentoje esąs užrašas: “Kas kryžių nesza, tą Dievas myli. Pastate Vincas Petruškevyczius kunigų siuvėjas metuose 1900”.

 

 

Kryžius, stovintis Žagarių bažnytėlės šventoriuje. Jis pervežtas per dar tarybinių pasieniečių saugomą sieną iš Marijampolės 1990 m. ir skirtas Pasaulinei Žemės dienai. Pamatą atliko iš Seinų Jonušonis. Kryžiuje yra užrašas “ŠEŠUPĖ”, nes jis buvo numatytas pastatyti prie Šešupės ištakų. Kadangi ten kaimai yra sulenkėję, nuspręsta kryžių statyti Žagariuose, kaime be upės, bet garsėjančiame ežerais.

 

 

Dapkevičių darželyje stovintis akmeninis kryžius. Jį 1950 m. pastatė Kazys Dapkevičius sugrįžimo iš tremties proga. Akmenyje iškaltas užrašas: “Gerausis Jėzau – būk mūsų globėjas. Prisiminimui 8-X-1940 – 5-VIII-1944”.

 

 

Tai vienas iš dviejų kryžių, kuriuos 1960 m. pastatė Vytas Petruškevičius. Vieną jų pastatė priešais savo namą, o kitą laukuose prie kelio į Aradnykus. Marti Teresė abiejuose atliko įrašą: “Garbė Jezuj Kristuj”.

 

 

Žagarių kaimo akmeninis kryžius, stovintis šalia keliuko, vedančio Aldonos ir Stasio Jančiulių sodybos link. Jis pastatytas 1981 m. Jurgio Jančiulio pastangomis. Anksčiau toje vietoje stovėjo medinis kryžius.