Brang?s broliai ir seserys Kristuje

?Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meil?s, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prik?l? gyventi su Kristumi? (Efezieči? 2,4).

Brang?s broliai ir seserys Kristuje,

 Dievo gailestingumo metai ypatingai mus ragina atsiversti ir tik?ti Evangelija (Morkaus 1:15), pasitik?ti Viešpaties meile ir gerumu ir tapti labiau gailestingiems taip, kaip m?s? Dievas yra kantrus ir gailestingas mums (Luko 6:36). J?zus apreišk? savo gailestingumą per savo pamokymus ir gyvenimo veiklą. Ypač per kryžiaus kančią ir prisik?limą Jis išreišk? savo amžiną meilę ir gailestingumą visai žmonijai. Gailestingumo dvasia kviečia mus paremti tuos, kurie gyvena skurdžiai, ir per savo tik?jimą liudyti atleidimą ir vilt? artimui.
  Velyk? švent?s n?ra proga tik susirinkti pabendrauti prie vaiši? stalo, papuošto margučiais. Did?j? ketvirtadien? susiburiam aplink altori? ir per liturginius ritualus ir Dievo Žod? atšvenčiame Eucharistijos ir kunigyst?s dovaną. Did?j? penktadien? išgyvename kryžiaus išganymo paslapt?. Per Velyknakčio vigiliją ir Velyk? sekmadienio Mišias išpaž?stame ir atnaujiname savo krikšto pažadus ir tik?jimą bei pasitik?jimą m?s? gailestingu Viešpačiu.

 

Per šią šventę prisiminkime savo maldose ir visus savo šeimos bei bendruomen?s narius, ypač tuos, kurie yra atitolę nuo savo tik?jimo ar kuriems niekad neteko patirti Dievo gailestingumo ir dvasinio džiaugsmo, kuri? pasaulis nesugeba duoti. Popiežius Benediktas XVI išk?l? ?domią mint?: ?Galima suorganizuoti šventes, bet ne džiaugsmą. Pasak Rašto, džiaugsmas yra Šv. Dvasios vaisius (plg. Galatams 5:22), ?galinančios mus ?siskverbti ? Dievo Žod? ir pasiekti, kad Dievo Žodis ?eit? ? mus?? (Popiežius Benediktas XVI, Verbum Domini, 123).

D?kokime dirbantiems vienuol?ms, vienuoliams ir kunigams. Jie atlieka didel? sielovados darbą patarnaudami m?s? katalik? bendruomen?ms išeivijoje. Dirbdami susiduria su dideliais misionieriškumo išš?kiais, kai did?ja imigracijos srautas ir maž?ja dvasinink?. Jiems kasmet daug?ja sielovados r?pesči? ? skelbti Evangelijos tiesas apie Dievo gailestingumą ši? dien? kartai, globalizacijos amžiuje, ekonomin?s kriz?s laikotarpiu.

Velyk? palaima testiprina m?s? vis? pasiryžimą ieškoti ir pažinti gyvąj? ir gailestingąj? Dievą, kuris ?negali bjaur?tis tuo, ką suk?r?, ? Dievui, kuris ištikimas pats sau, savo t?vystei ir savo meilei?? (J?zau, pasitikiu Tavimi, Vilnius, 2011, psl. 45).

 

Sveikinu visus šv. Velyk? aleliuja!

 Prelatas Edmundas J. Putrimas,

 

Lietuvos Vyskup? Konferencijos Delegatas užsienio lietuvi? katalik? sielovadai