Č. Milošas ir tarpkult?rinis dialogas

2011 m. balandžio 18?19 d. Varšuvos universiteto baltist? b?relis sureng? konferenciją ?Česlovas Milošas ir lietuvi?-lenk? tarpkult?rinis dialogas?. Konferencijoje dalyvavo taip pat Vilniaus universiteto studentai. Susitikimą prad?jo Jos Ekscelencija Loreta Zakarevičien?, Lietuvos Respublikos ambasador? Lenkijoje. Ji pad?kojo konferencijos dalyviams bei organizatoriams ir pasak?, kad dabartiniame pasaulyje svarbiausia tiesti tiltus tarp žmoni?, ypač jaun?, nes ateitis yra j? rankose. Ambasador? pabr?ž?, kad toks tiltas tarp lenk? ir lietuvi? yra b?tent Milošas.

Po ambasador?s kalb?jusi Varšuvos universiteto lietuvi? literat?ros d?stytoja Rasa Rimickait? pasak?, kad ryšiai tarp taut? užsimezga tuomet, kai j? atstovai susidraugauja. Konferencija ? gera proga susidraugauti. Tai patvirtina paties poeto žodžiai knygoje ?T?vyn?s ieškojimas? (?Szukanie ojczyzny?): ?Kadangi esu kilęs iš kalbiniu poži?riu mišraus regiono, esu ypač jautrus tautin?s didyb?s manijai. Ją labiausiai skatina žini? apie kaimynus stygius. Kita vertus, ji pati irgi palaiko tą stygi??. Tod?l toks suprantamas atrodo Nobelio premijos laureato siekimas b?ti ?pasaulio piliečiu?, siekimas prof. Zygmunto Baumano specifin?s ?tekančios? tapatyb?s, kontrastuojantis su ši? žini? tr?kumu, gyvu stereotipiniu mąstymu, Č. Milošo ypač pabr?žiamas kalbant apie lietuvi? ir lenk? santykius.

Pirma konferencijos diena buvo skirta Česlovo Milošo t?vyn?s ieškojimui k?ryboje ir jo Europos vizijai. Varšuvos universiteto polonistikos doktorantas Tomasz Jędrzejewski skait? referatą ?Ar ?Isos sl?nis? yra autobiografinis romanas??. Praneš?jas knygoje ?žvelg? autobiografini? bei kit?, nesusijusi? su poeto gyvenimu, ?vyki?, tod?l, jo nuomone, negalima ? ?Isos sl?n?? ži?r?ti vien kaip ? autobiografin? romaną.

Andrejus Kairys, Vilniaus universiteto filosofijos pirmo kurso studentas, ?rodin?jo, kad Č. Milošas buvo tiltas tarp Abiej? Taut? Respublikos ir Europos Sąjungos. Poetas buvo asmenyb?, kuri sugeb?jo ?žvelgti tą užsl?ptą Europos bendrumą. Jo k?ryba yra pavyzdys, jog tautos gali kurti drauge, neprarasdamos paveld?to iš prot?vi? savitumo. O pats Milošas tapo suvienytos bei m?s? kuriamos Europos simboliu. Šią mint? pratęs? ir kita praneš?ja Sabina Karmazinait?, Vilniaus universiteto Tarptautini? santyki? ir politini? moksl? instituto student?, kalb?jusi apie ?Vidurio Europos id?ją Česlovo Milošo k?ryboje? ir jos poreik? šiuolaikiniame pasaulyje. Labiau asmenišką t?vyn?s ieškojimo bei m?s? kult?ros viziją poeto knygoje ?Gimtoji Europa? ?žvelg? Varšuvos universiteto baltistikos student?s Anna Przeździecka ir Marta Gawerska. Panašios temos gvildentos ir kituose pranešimuose: Erikos Malažinskait?s (Vilniaus universiteto literat?ros antropologijos ir kult?ros student?s) ?Česlovas Milošas ir Lietuva ? keturi apsilankymai? ir Emilijos Kolinko (Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto doktorant?s) ?Česlovo Milošo pirmas sugr?žimas ? Lietuvą?. Ypač daug aistring? diskusij? suk?l? klausimas, ar 1992 m. Milošas sugr?žo ? Lietuvą, ar ją tik aplank?. Ar jis buvo lietuvis, ar lenkas, o gal, kaip pats apie save poetas sakydavęs ? paskutinis Abiej? Taut? Respublikos pilietis? Tai buvo labai ?domus pasikeitimas nuomon?mis, ypač kad patys lietuviai abejojo, ar jis gali b?ti laikomas lietuviu, jei n? vieno sakinio neparaš? lietuviškai. Atsakydami lenkai ?tikin?jo, kad ir lenk? literat?roje galima rasti toki? rašytoj?. Antai Joseph Conrad (Józef Korzeniowski) raš? tik angliškai.

Pirmąją konferencijos dieną užbaig? Varšuvos universiteto baltistikos pirmo kurso magistro studij? studento Maksymiliano Rogowskio pranešimas ?Kalba ? tautyb?s rodiklis. Ar kalba reiškia tautybę??. Jis ?rodin?jo, jog Česlovo Milošo laikais kalba nebuvo vien tautyb?s etninis rodiklis, kad jos prasm? buvusi labiau simbolin?.

Po piet?, pasibaigus oficialiai pirmosios konferencijos dienos daliai, Lietuvos kult?ros centre Varšuvoje studentai tur?jo galimybę apži?r?ti Andrejaus Milošo režisuotus filmus apie jo brol? Česlovą: ?Milošo Vilnius? (?Wilno Miłosza?) ir ?Prisisapnavo man sugr?žimo sapnas? (?Przyśnił mi się sen powrotu?), bei kartu apie juos padiskutuoti.

Vakare VU baltistikos studentai parod? savo svečiams iš Vilniaus Varšuvą. Senamiestyje kartu ragavo lenk? virtuv?s gardumyn? ? pyrag?li? su ?daru (lenk. pierogi). Užsimezg? naujos draugyst?s.

Antrąją konferencijos dieną vyravo pasisakymai apie abiej? taut? santykius Vidurio ir Ryt? Europos kontekste. Karolis Kaupinis, Vilniaus universiteto Tarptautini? santyki? ir politini? studij? fakulteto studentas, remdamasis Nobelio premijos laureato ?Pavergto proto? id?ja, kalb?jo apie politinius pasikeitimus Vidurio ir Ryt? Europoje. Politinius klausimus gvildeno ir kiti praneš?jai. Varšuvos universiteto Tarptautini? santyki? instituto studentai Tomasz Otocki ir Dominik Wilczewski pasakojo apie lenk? veiklą Lietuvos politikoje. Pasiremdami statistiniais duomenimis, analizavo, kaip buvo tarpukario laikais ir kaip yra dabar. ?dom? pranešimą apie abiej? šali? energetin? tiltą pristat? Paweł Brudzyński, Varšuvos universiteto baltistikos pirmo kurso studentas. Jis svarst? taip pat šio tarpvalstybinio projekto poveik? gamtai. D?mesio vertas ir Dawido Szlachtos (Varšuvos universiteto baltistikos trečio kurso studento) pranešimas ?Kur galva, o kur vartai?, parodantis istorines lietuvi?-lenk?, prabalt? ir slav? kalbini? bendruomeni? sąsajas, remiantis vienodos reikšm?s ir panašiai abiejose kalbose skambančiais daiktavardžiais galva ir vartai.

Baigiant reik?t? pamin?ti ir konferencijos ved?jus ? Varšuvos universiteto baltistikos magistro studij? studentus Martą Gawerską ir Maksymilianą Rogowsk? bei vadovavus? antrajai konferencijos daliai svečią iš Lietuvos ? Justiną Dementaviči?, Vilniaus universiteto Tarptautini? santyki? ir politini? moksl? instituto doktorantą. Konferencija vyko lietuvi? ir angl? kalbomis, tod?l baltistikos magistro studij? pirmo kurso studentams buvo proga išbandyti savo j?gas, verčiant sinchroniniu b?du tiek pranešimus, tiek vykstančias po j? diskusijas.

Visiems buvo labai gaila, kad konferencija baig?si, bet visi pripažino, jog ji buvo gerai suorganizuota. Pabaigoje Vilniaus universiteto student? atstov? Sabina Karmazinait? pad?kojo lenkams draugams už kvietimą ir išreišk? vilt?, kad dar teks susitikti ir bus dar proga kalb?tis apie lietuvi?-lenk? tarpkult?rin? dialogą. Mes irgi tuo tikime.

Alicja Jankowska

Joanna Bożeńska,

VU baltistikos magistro studij? I kurso student?s