Dalia Shilas. Dirbkime kartu ir ieškokime sprendimų

Lapkričio 9 dieną Vyriausybėje įvyko Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos (ULRKK) posėdis. Šios komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Naujosios PLB valdybos nariams tai buvo pirmasis šios komisijos posėdis.

PL_Gruodis-su-virseliaisPosėdį pradėjęs komisijos pirmininkas premjeras Algirdas Butkevičius dar kartą pasveikino Dalią Henke tapus PLB valdybos pirmininke ir palinkėjo kuo geriausios kloties darbuose ir savitarpio supratimo, kad Vyriausybės ir PLB bendradarbiavimas būtų produktyvus. Anot jo, kai yra daug minčių ir idėjų, priimamas pats geriausias sprendimas. „Jūsų žinios ir patirtis visada buvo ir yra labai svarbios Lietuvai ir mes visą laiką kalbame ir kalbėsime apie lietuvaičių sugrąžinimą, apie talentų pritraukimą, – kalbėjo LR Ministras Pirmininkas. – Reikia atlikti daug didelių darbų… tikiuosi iš jūsų labai didelės pagalbos.“ Premjeras, pasidžiaugęs energetikos sektoriaus pasiekimais, pažymėjo, kad „Lietuva nebėra ta šalis į kurią investuotojai buvo kviečiami pabrėžiant, kad čia gausu pigios darbo jėgos. Dabar yra kita situacija Lietuvoje – turime kvalifikuotą darbo jėgą… Per šių metų pirmąjį pusmetį pritraukėme daugiau investicijų negu per visus praeitus metus.“

Prisistatymas

Pirmasis Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdžio darbotvarkės klausimas buvo naujosios PLB valdybos prisistatymas ir kadencijos tikslai.

PLB pirmininkė D. Henke iš Vokietijos pristatė naująją daugeliui pasaulio šalių atstovaujančią valdybą, akcentavo PLB atstovybės ir atstovės Lietuvoje Vidos Bandis bei aštuonių PLB komisijų: Švietimo, Kultūros, Viešųjų ryšių, Specialiųjų projektų, organizacinių ir teisinių reikalų, Plėtros, Finansų ir lėšų telkimo, Ekonomikos ir Sielovados bei Pietų Amerikos reikalų, svarbą. Supažindinusi su PLB istorija, PLB XV Seimo rezoliucijomis, D. Henke pristatė PLB, kaip „telkiančią, jungiančią ir vienijančią lietuvių organizaciją“, išdėstė jos 2015–2018 metų vizijas ir tikslus: dėmesys lietuvių kultūrai ir lituanistiniam švietimui, bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis, galimybė patarti LR Vyriausybei ir Seimui išeivijos klausimais, noras visomis išgalėmis stiprinti Lietuvą, pačiai PLB būti finansiškai stipriai ir toliau leisti PLB metraštį – žurnalą „Pasaulio lietuvis“.

Džiaugdamasi, kad yra dvi komisijos – LR Seimo ir PLB bei Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo, – D. Henke išreiškė susirūpinimą, kad „milijonas ar daugiau lietuvių gyvena užsienyje, todėl galbūt reikėtų įsteigti atskirą instituciją“.

Naujosios PLB valdybos siekis „stiprinti ir formuoti teigiamą PLB įvaizdį Lietuvos ir pasaulio žiniasklaidoje bei visuomenėje“ PLB valdybos diskusijose peraugo į Lietuvos įvaizdžio formavimo būtinybės klausimą ir svarstymus, kaip bendromis jėgomis reikėtų derinti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių Lietuvos įvaizdžio pristatymą užsienyje. Mūsų pareiga ir mūsų užduotis – pristatyti Lietuvą pasaulyje. Pradėkime nuo savęs, sakome ir naujoje PLB akcijoje „Kalbėk teigiamai apie Lietuvą, jos tautiečius, nesvarbu, kur jie begyventų“: stenkimės pamatyti ir atrasti teigiamus dalykus ir kalbėti teigiamai apie Lietuvą ir lietuvius. „Tik vienybėje glūdi mūsų stiprybė.“

„Niekada nežiūrėjome į Lietuvos piniginę, – sakė D. Henke. – Atvežame iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės, JAV ir kitur 6 mlrd. kapitalo, o juk kraštai netenka tų pinigų. Taigi jeigu mes net 42 lietuvių bendruomenės reprezentuojame Lietuvą, mūsų valstybė galėtų mums padėti paruošti tam priemones…“

PLB pirmininkė, pristatydama valdybos pasiūlymus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programai, pabrėžė, kad reikalingi renginiai, kurie jungtų visus pasaulyje gyvenančius lietuvius. Vienas jų – tradicinė Dainų šventė. Premjeras pasidžiaugė būsimu nauju stadionu. PLB pasiūlė sukurti roko operą, suburiančią visų 42 lietuvių bendruomenių talentus. Dar viena PLB organizuojama akcija – „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio rėmimo fondo įsteigimas“. Nors ir po vieną eurą ar dolerį paaukoję, mes, pasaulio lietuviai, galėtume surinkti svarią sumą šio garbingo jubiliejaus progai pažymėti.

Savo pranešime D. Henke trumpai informavo apie PLB Viešųjų ryšių komisijos paruoštos pilietybės apklausos rezultatus ir pabrėžė beveik visų atsakiusiųjų į klausimą tautiečių norą išsaugoti prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę. D. Henke taip pat priminė PLB poziciją – nepritarimą esamomis sąlygomis siūlomam dvigubos pilietybės referendumui. „Per metus Lietuva praranda per 800 piliečių. Ar tai daug?“ – nuogąstaudama klausė D. Henke. „Ir vienas yra daug“, – tuoj pat pakomentavo premjeras A. Butkevičius.

Prašydama Lietuvos pagalbos informuojant kraštus, kur ir kaip balsuoti LR Seimo rinkimuose, pirmininkė pristatė dar vieną PLB akciją „Balsuok 2016“.

Pabrėždama lankymosi bendruomenėse svarbą, D. Henke pasiūlė Užsienio reikalų ministerijai į savo kelionių grupes įtraukti ir PLB pirmininkę.

Baigdama pristatymą D. Henke padėkojo premjerui ir šiai Vyriausybei už bendravimą ir susitikimus ir priminė: „Tegu lietuvybė mus vienija kaip krepšinis. PLB yra išplėtotas komunikacinis ir informacinis tinklas. Mes esame jūsų paslaugoms.“

Durys vis dar uždaros

Po šio pasisakymo premjeras pasidžiaugė PLB keliamais tikslais ir uždaviniais ir pakvietė aptarti kitą darbotvarkės klausimą „Užsienio lietuvių organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas per Lietuvos kultūros tarybos programas“.

Kultūros viceministras Romas Jarockis savo kalboje pripažino PLB nuogąstavimus ir patarė kreiptis į dvi institucijas: globalių projektų patirtį turinčią Užsienio reikalų ministeriją ir Lietuvos kultūros tarybą, kuri turi savo nuostatus ir labai griežtus ekspertus. „Durys yra atviros“, – padrąsino viceministras.

Tačiau PLB valdybos Kultūros reikalų komisijos pirmininkės Jūratės Caspersen iš Šveicarijos nuomone, durys nėra atviros: „Globalios Lietuvos programą LR kultūros ministerija įgyvendina pagal kompetenciją. O PLB yra visuomeninė organizacija. Iškelta tokia aukšta kartelė jūsų konkursams, kad visuomeninė organizacija negali šiuose konkursuose dalyvauti. Jūs remiate tik profesionalius kūrėjus, kurie gyvena užsienyje. Bendruomenėms ten nėra galimybių. Jūs patys savo atsakyme parašėte, kad mes neskaitlingi, nekompetentingi. Bendruomenės negali kreiptis į šiuos konkursus. Jau trejus metus prašome pakeisti tuos teisinius aktus. Durys mums yra uždarytos. Jeigu Lietuva nori matyti diasporą gyvą po penkerių ar dešimties metų, turi rūpintis šios diasporos kultūriniu palaikymu. Tai ne tik lėšų klausimas. Atsakėte, kad užsienio lietuviais rūpinasi Užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministerija nesirūpina kultūra, dėl to mes prašome Kultūros ministerijos atidaryti duris PLB kaip visuomeninei organizacijai. PLB sudaryta iš 42 šalyse veikiančių  lietuvių bendruomenių, kurios nori išlaikyti savo kultūrinį savitumą ir jį puoselėti. Savo jėgomis mes labai greitai paskęsime globaliame pasaulyje. Kokia Kultūros ministerijos strategija šiai organizacijai palaikyti?“

Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė patikino, kad ši problema egzistuoja ir reikia ją spręsti. „Iš tikrųjų yra labai griežtos taisyklės, bet patys negalime jų keisti, – sakė pirmininkė. – Paraiškų gavome mažai, nes taisyklės labai griežtos. Buvo tik dvi bendruomenės ir, kadangi jos nebuvo užsiregistravusios Lietuvoje, negalėjome jų finansuoti. Ekspertų išvada: turėtų būti atskira programa, skirta užsienio lietuvių bendruomenėms, nes jos negali konkuruoti profesionalumo, kokybės prasme… Dabar yra visiškas chaosas… Kieno projektas svarbesnis? Bet kadangi kokybė yra pirmoje vietoje, laimi projektas Lietuvoje… Grįžę būtinai perduosim šias žinias ministrui.“

Premjeras pasidomėjo, kodėl nėra keičiama ši tvarka, kas ją kuria ir pabrėžė, kad reikėtų sukurti atskirą programą užsienio lietuviams. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius patvirtino, kad Lietuva tikrai nepakankamai padeda bendruomenėms, ir paliudijo, kad taip profesionaliai paruoštų renginių, kaip šių metų Šiaurės Amerikos dainų šventė Čikagoje jis nėra matęs Lietuvoje.

D. Henke pažymėjo, kad Kultūros taryboje yra vienuolika ekspertų, ir pasiūlė pakviesti dvyliktą – PLB narį. J. Caspersen pabrėžė, kad „ne tik pinigai svarbu. Paveldu rūpinamės ir mes patys. Norime, kad Lietuva išsamiau informuotų apie mūsų veiklą. Ne vien pinigų užsienio lietuviams reikia. Pasidomėkite, ką mes darome.“

Užsienio lietuvių ir Lietuvos įvaizdis

Kita posėdyje nagrinėta tema buvo „Lietuvos verslo pristatymas užsienyje. PLB ekonomikos reikalų komisijos bendradarbiavimas su Lietuvos ekonomikos ir verslo institucijomis“. Užsienio reikalų ministras, Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos pirmininko pavaduotojas L. Linkevičius pasveikino naujai įkurtą PLB valdybos Ekonomikos komisiją ir jos pirmininkę Angelę Kavak iš JAV ir pažadėjo teikti jai informaciją bei palaikyti glaudžius ryšius.

Su Ekonomikos komisijos pirmininkės A. Kavak paruoštu pranešimu „Lietuvos produktų pristatymas JAV“ trumpai supažindino pavaduojantis PLB valdybos narys, PLB Plėtros komisijos pirmininkas Gediminas Karoblis iš Norvegijos taip pat pabrėždamas įvaizdžio svarbą lietuviškų produktų paklausai.

Tolesnės diskusijos šiuo klausimu natūraliai išsirutuliojo į ketvirtąją darbotvarkės temą „Užsienio lietuvių įvaizdis informacinėje erdvėje“. PLB Švietimo komisijos pirmininkas Arūnas Teišerskis iš Airijos  priminė seniau Turizmo departamento su klaidom leistus lankstinukus ir jų tiesioginę žalą šalies įvaizdžiui. „Lietuvos institucijos turėtų dažniau naudotis įvairiuose kraštuose gyvenančių išeivių žiniomis. Kas įdomu Kolumbijoje, nėra įdomu Airijoje.“

ULRKK svečias, LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkas Jonas Prunskis iš JAV, nurodydamas Darbo kodekso keitimo būtinybę, sakė, kad „investuotojams Lietuva nėra labai įdomi. LR Seimo ir PLB komisijoje balsavome, priėmėme rezoliuciją, kad būtų sudarytos sąlygos verslui Lietuvoje. Dabartinis Darbo kodeksas stabdo investicijas. Prašau peržiūrėkite  įstatymą dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo, jis apsunkina investicijas…“

Posėdžio pirmininko pareigas perėmęs ministras L. Linkevičius pritarė daugeliui posėdyje išsakytų minčių, kad Lietuva neturi vieningos Lietuvos pristatymo koncepcijos, kad reikia ieškoti būdų, kaip daugiau pritraukti investicijų. „Suprantame, kad šalia ekonomikos yra ir kultūra, kad jos yra neatskiriamos ir kad rinka turi būti konkurencinga. Žinome, kad atsilikęs mūsų Darbo kodeksas ir kad daug ką darome dėl populiarumo ir nedarome to, ką reikią daryti dėl valstybės. Jūs esate mūsų žmonės – jūs galite geriau pamatyti žiūrėdami iš šalies… Mes planuojame organizuoti „apskritąjį stalą“ aptarti Lietuvos įvaizdžiui.“

Straipsnio autorė, PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė D. Shilas iš JAV informavo apie planuojamą konferenciją tema „Lietuvos ir užsienio lietuvių įvaizdis“. Ministras L. Linkevičius entuziastingai pritarė ir pažadėjo pagalbą.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėja Milda Laurutėnaitė informavo apie lapkričio 12 d. Kūno kultūros ir sporto departamente vykusį pirmąjį X pasaulio lietuvių sporto žaidynių, vyksiančių 2017 m. birželio 30–liepos 2 d. Kaune, darbo grupės posėdį, kuriame dalyvavo ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.

Ir D. Shilas, ir A. Teišerskis, kalbėdami apie įvaizdžio svarbą, pabrėžė, kad trūksta informacijos apie renginius,  ji pateikiama per vėlai, be to, internete trūksta reklaminių nuorodų.

Bendradarbiavimas

Paskutinę ULRKK posėdžio temą „PLB bendradarbiavimas su Lietuvos valstybės institucijomis: pasiekimai ir problemos“ apibendrino PLB pirmininkės pavaduotojo Rolando Žalnieriaus iš Latvijos žodžiai: „Iš kiekvieno krašto yra geriausi atsiliepimai apie LR švietimo ministeriją. Nuoširdžiai dėkojame šios ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėjai gerbiamai Virginijai Rinkevičienei. Taip pat labai dėkoju LR URM Užsienio reikalų departamento laikinajai direktorei Linai Žukauskaitei už visą paramą ir pagalbą… Kultūros ministerijai norime pasakyti, kad kreipėmės į jus daug kartų ir dėl tautinių rūbų, ir dėl kitų reikalų, negauname net atsakymų…“

PLB pirmininkė D. Henke padėkojo Vyriausybės Užsienio ir ES reikalų skyriaus patarėjai Linai Saulėnaitei, premjerui A. Butkevičiui, užsienio reikalų ministrui L. Linkevičiui ir kitiems už susitikimą ir bendradarbiavimą. „Pamatysime rezultatus“, – sakė ji. Užbaigdamas posėdį L. Linkevičius kvietė: „Dirbkime kartu, ieškokime sprendimų.“

 

Posėdyje dalyvavo ULRKK nariai ir svečiai:

Algirdas Butkevičius – LR Ministras Pirmininkas (ULRK komisijos pirmininkas);

Linas Antanas Linkevičius – LR užsienio reikalų ministras (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Dalia Henke – PLB valdybos pirmininkė (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Vida Bandis – PLB atstovė Lietuvoje;

Jūratė Caspersen – PLB Kultūros komisijos pirmininkė;

Arūnas Teišerskis – PLB Švietimo komisijos pirmininkas;

Rolandas Žalnierius – PLB pirmininkės pavaduotojas, Spec. projektų, organizacinių ir teisinių reikalų komisijos pirmininkas;

Gediminas Karoblis – PLB Plėtros komisijos pirmininkas (vietoje Angelės Kavak);

Dalia Shilas – PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė;

Mantvydas Bekešius – LR užsienio reikalų viceministras;

Romas Jarockis – LR kultūros viceministras;

Gediminas Onaitis – LR ūkio viceministras;

Rimantas Vaitkus – Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas;

Lina Žukauskaitė – URM l. e. p. Užsienio lietuvių departamento (ULD) direktorė;

Lina Saulėnaitė – LRVK Užsienio ir ES reikalų skyriaus patarėja;

Laisvūnas Bartkevičius – socialinės apsaugos ir darbo viceministras;

Algimantas Rimkūnas – finansų viceministras;

Julius Pagojus – teisingumo viceministras;

Julius Morkūnas – vidaus reikalų viceministras;

Tomas Daukantas – Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris;

Jonas Prunskis – LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkas nuo PLB;

Kęstutis Eidukonis – LR Seimo ir PLB komisijos narys;

Henrikas Antanaitis – LR Seimo ir PLB komisijos narys;

Ignas Rubikas – PLJS valdybos narys (vietoj pirmininko Simono Černiausko);

Daina Urbanavičienė – Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė;

Marius Juška – URM ULD;

Neringa Čiakienė – URM ULD;

Danguolė Vinciūnienė – URM ULD;

Valda Lukoševičienė – URM ULD;

Violeta Raulynaitienė – URM ULD;

Aušra Dumbliauskienė – URM ULD;

Julita Sakalytė – URM ULD;

Virginija Rinkevičienė – ŠMM Užsienio lietuvių skyriaus vedėja;

Aušra Grikevičienė – VRM Migracijos reikalų skyriaus vedėja;

Milda Laurutėnaitė – KKSD prie LRV Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėja;

Jolanta Tarasevičienė – Lietuvos radijo ir televizijos Užsienio ryšių skyriaus vadovė.

 

 Dalia Shilas, PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė