Dvigubas apmokestinimas?

Kaip  rašo ?Vakaro žinios?, Lietuvos Premjeras Andrius Kubilius yra linkęs pritarti si?lymams apmokestinti automobilius. Tokią id?ją kone kasmet Lietuvai perša Tarptautinis valiutos fondas (TVF), o dabar prie jo prisid?jo ir Europos Komisija. Tačiau oponentai mano, kad tai b?t? dvigubas apmokestinimas, nes vairuotojai mokesčius moka degal? akcizo pavidalu. Pra?jusią savaitę paskelbtose Europos Komisijos rekomendacijose Lietuvai, be kit? priemoni?, si?loma iki 2013-?j? sumažinti energijos vartojimą ir apmokestinti transporto priemones. Lietuvai apmokestinti automobilius ne kartą si?l? ir Tarptautinio valiuto fondo ekspertai, kurie taip pat yra nesyk si?lę ?vesti ir nekilnojamojo turto mokest?. Prezident? Dalia Grybauskait? n?ra didel? nauj? mokesči? entuziast?. Valstyb?s vadov? pažym?jo, kad kiekvienas mokestis turi tur?ti tikslą, jis negali b?ti tiesiog mokesčiu d?l mokesčio.
Automobilio mokesčiui nepritaria ir susisiekimo ministras Eligijus Masiulis. 27 ES šali? studijos duomenimis, Lietuva patenka ? sunkiausią mokesči? naštą velkanči? šali? dešimtuką. Mokesči? našta Lietuvoje yra sunkesn? nei tokiose gerov?s valstyb?se kaip Suomija ir Danija. Lietuvoje mokesčiai didesni nei m?s? konkurent?se d?l užsienio investicij? – Lenkijoje, Estijoje, Čekijoje ir Slovakijoje.

Parengta pagal ELTĄ