Gerumo diena

Kaip ir kiekvienais metais, susivienyti kovai su v?žiu kviečia LNK ?Gerumo diena?. Svetain?je www.aukok.lt prie šios ir kit? labdaros akcij? prisid?ti gali ir užsienyje gyvenantys lietuviai.

Nuo 2003 m. kiekvieną pavasar? LNK televizija dovanoja ?sp?dingą labdaros rengin? ? publicistikos ir muzikos telemaratoną ?Gerumo diena?. Šiemet, balandžio 22 d., ?vyks jau devintoji ?Gerumo diena?. Ketvirtą kartą ji skiriama vienai klastingiausi? ši? laik? lig? ? v?žiui. Surinkta parama bus išdalinta su v?žiu kovojančioms medicinos ?staigoms v?žio diagnostikos ir gydymo technikai ?sigyti.

 Panaši? labdaros akcij? metu dažniausiai aukojama skambinant trumpaisiais numeriais ar siunčiant SMS žinutes. Deja, šiuo aukojimo b?du negali pasinaudoti užsienyje gyvenantys lietuviai. Jiems si?lomas patogesnis aukojimas www.aukok.lt svetain?je. Neseniai išvykę iš Lietuvos dar gali pasinaudoti el. bankininkyst?s sistemomis, nes tebeturi prisijungimus, tačiau kitiems išeiviams aukojimas per PayPal mok?jimo sistemą yra vienintelis b?das prisid?ti prie akcijos.

 2010 m. net 14 proc. privači? asmen? paaukotos sumos www.aukok.lt pasiek? PayPal kanalu, o telemaraton? atveju PayPal auk? dalis viršijo 27 proc. Tai rodo, kad išeivijos lietuviams nesvetimos Lietuvos problemos, ir jie mielai remia žinomas labdaros akcijas.

 Aukojimas internetu Lietuvoje s?kmingai skinasi kelią. Vis daugiau tautieči? atranda pirmosios Lietuvoje aukojimo internetu svetain?s www.aukok.lt privalumus: galimybę rinktis neribotą sumą ar užsisakyti paremtos labdaros iniciatyvos ataskaitą el. paštu.

 2009 m. rugs?j? atidarytos svetain?s www.aukok.lt surinkta suma jau viršijo 1 mln. lit?. L?šos surinktos 41 projektui, iš j? 30 jau ?vykdyti, o aukotojai gali rasti l?š? panaudojimo ataskaitas. Šiuo metu svetain?je galima paprastai paaukoti dar 27 specialist? komisijos atrinktiems projektams. Geros valios žmon?s gali pasirinkti, kam labiausiai nori pad?ti ? vaik? globos namuose augantiems mažyliams, sunkią ligą m?ginantiems nugal?ti ligoniams, o gal beglobiams gyv?nams ir kt.

 Po vieną mes maži, bet visi drauge esame didel? j?ga. Stokime ? kovą su v?žiu, b?kime kartu.