Google logotipas

Justo Varpučanskio sukurtas Google interneto kompanijos logotipo paveiksl?lis išrinktas tarp nugal?jusi?j?. Daugiau nei 107 t?kst. vaik? ir paaugli? Jungtin?se Amerikos Valstijose dalyvavo kasmečiame „Google“ konkurse „Doodle 4 Google“. Visi jie si?l? savo variantus, kaip apipiešti garsiosios interneto paieškos sistemos logotipą per ?vairiausias šventes ir min?tinas dienas. Tokie piešiniai JAV vadinami „Doodle“. Justui „Google“ skyr? 5 000 doleri? stipendiją ateities studijoms, nors jis dar nežino, kok? universitetą nor?t? pasirinkti. Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, Justo t?vas V. Varpučanskis iš Naujosios Akmen?s persik?l? gyventi ? JAV. Tiek Justas, tiek jaunesnis s?nus Vilius gim? JAV, bet vaikai nepamiršta lietuvišk? šakn? ir šeštadieniais lanko lietuvi? mokyklą Čikagos priemiestyje Lemonte.

Parengta pagal ELTĄ