Koncertavo Lietuvos kolektyvai

Geguž?s 28 d. (šeštadienio vakarą) ?Lietuvi? namuose? Seinuose ži?rovus sub?r? kolektyvai iš Lietuvos ? iš Utenos, lydimas Lietuvos Seimo nar?s Mildos Petrauskien?s, ir iš Kretingos.

Dieną ansambli? dalyviai lank? Vygrius, Seinus, Punską, istorines vietas, susijusias su Lietuva. Vakarą Utenos rajono Sudeiki? kult?ros centro vokalinis ir instrumentinis ansamblis ?Sudeikieči? gaida? (vadovas maestro Adolfas Driukas) bei Kretingos rajono kult?ros centro moter? choras ,,Svaja? ir J?ros šauli? vyr? choras ?Žilvinas? (kolektyv? vadovas Aloyzas Žilys) nuostabiai koncertavo ?LN? scenoje.

?LN? direktor? pad?kojo atlik?jams už Sein? krašto žmon?ms padovanotą nuostab?, nepakartojamą koncertą, kolektyv? vadovams ?teik? pad?kas ir g?li?, ži?rovus ir dalyvius pakviet? apži?r?jus tarptautinę parodą ?Žalgiris ? 600? prieiti prie bendro vaiši? stalo.

Nuoširdžiai d?kojame apsilankiusiems neeiliniams kolektyvams bei viešniai. Gavome ir Utenos kult?ros centro direktor?s Linos Latožien?s laiškel?, kur rašoma: ?Kolektyvo vardu nuoširdžiausiai d?koju už viską, ką gero ir gražaus patyr?me viešnag?je pas Jus. Visi dar gyvename ?sp?džiais. Esame sužav?ti Sein? bažnyčios grožiu, žmoni? pamaldumu, Žagari? kaimo žmoni? nuoširdumu, Punsku, Vygri? architekt?riniu ansambliu (…), žmoni? gerumu, draugiškumu, paprastu ir nuoširdžiu bendravimu. B?t? labai malonu dar kada nors susitikti. Tikim?s Lietuvoje. Geriausi link?jimai Jums visiems, atskirtiems nuo T?vyn?s Lietuvos. Geriausios kloties J?s? gyvenime ir darbuose?.

D?koju už nuostab? bendravimą, pasirodymus Žagari? ir Sein? bažnyčiose bei nepakartojamą koncertin? vakarą ?Lietuvi? namuose?.

Eugenija Pakutkien?