Kryžiavos dienos Klevuose

Didelis Klev? kaimas su gerais ?kininkais ir darbščiais žmon?mis. Geguž? jiems ypatinga. Tai švenčiausiosios Mergel?s Marijos m?nuo. Prie kaimo kryžiaus, pastatyto kleviški? saviveiklinink? l?šomis Vytauto Didžiojo garbei ir saugoto, sl?pto per karą tai vienam, tai kitam kluone, renkasi žmon?s vakarais giedoti arba kalb?ti rožanči?. Šiandien ir rytoj (birželio 1 d.) 19 val. prie Klev? kryžiaus kunigas Bernardas atnašaus Mišias. (Jos buvo atnašaujamos ir geguž?s 30 d.) Kaip ir praeitais, ir dar ankstesniais metais vyksta vadinamosios Kryžiavos dienos. Kunigas Bernardas atnašaus Mišias ir bus kalbama litanija. Taip pat bus šventinama žem? ir kaimo gyventojai.

Gegužin?s pamaldos Klevuose 2009 m.

Kaip gerai, kad tęsiama tradicija. Nuo senov?s čia, kaip ir kituose kaimuose, gyventojai gerb? žemę ir tik?jo Dievo galingumu. Visiems svarbu užauginti tinkamą derli?, s?kmingai, laimingai ?kininkauti ir darniai gyventi.

(ep)