Mirė prof. Zigmas Zinkevičius (1925–2018)

 Dar viena skaudi netektis. Mirė akademikas Zigmas Zinkevičius – žymiausias šių laikų lituanistas ir baltistas, vienas daugiausiai rašančių bei cituojamų pokario lietuvių kalbininkų, beveik iki paskutinių metų intensyviai dirbęs mokslo darbą.

1945–1950 m. studijavo Vilniaus universitete lituanistiką. Nuo 1946 m. jame dirbo. 1956–1962, 1964–1968 m. Istorijos ir filologijos fakulteto prodekanas, 1973–1988 m. Lietuvių kalbos, 1988–1991 m. Baltų filologijos katedros vedėjas, 1995–1996 m. Lietuvių kalbos instituto direktorius, 1996–1998 – Lietuvos švietimo ir mokslo ministras.

Habilituotas humanitarinių mokslų akademijos akademikas, profesorius, nuo 1982 m. Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos narys, nuo 1991 m. Norvegijos mokslų akademijos, nuo 1995 m. Latvijos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys. Latvijos universiteto (1991) ir Vytauto Didžiojo universiteto (1994) Garbės daktaras, Herderio premijos (1994) laureatas. Už nuopelnus Lietuvos mokslui Zigmui Zinkevičiui 1995 m. įteiktas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinas.

Mokslinio darbo sritys – lietuvių kalbos istorija, dialektologija, baltistika. Parašė daugiau kaip 60 knygų ir per 1000 straipsnių lietuvių bei užsienio kalbomis.  

Yra daug nuveikęs lietuvybės įtvirtinimui Rytų Lietuvoje – Vilniaus krašte. Atskira Zigmo Zinkevičiaus mokslinės veiklos sritis – Kazimiero Būgos mokslinio palikimo publikavimas bei tyrinėjimas. 

Iškiliausias prof. Zigmo Zinkevičiaus darbas yra šešių tomų Lietuvių kalbos istorija su rodyklėmis ir bibliografija (1984–1995), apdovanota Lietuvos Respublikos mokslo premija (1996 ir 1998 metais išleistas sutrumpintas šio veikalo variantas anglų kalba). Tokios apimties kalbos ir tautos istorijos panorama gali didžiuotis reta tauta.

Prof. Z. Zinkevičius taip pat domėjosi lietuvių ir lietuvių kalbos likimu etninėse žemėse, tarp kitko, Lenkijoje. Tai atsispindi jo moksliniuose darbuose – Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse: Polonizacijos apybraiža, Vilnius, 2010; Lietuviškas (baltiškas) paveldas Balstogės vaivadijos Lenkijoje pavardėse: Slavizacijos apybraiža, Vilnius, 2011 (abi knygas išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras).

Nuoširdus Punsko ir Seinų krašto bičiulis. Rėmė mūsų siekius ir sumanymus. Buvo istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ programinės tarybos narys, keleto straipsnių autorius. Dalyvavo „Aušros“ leidyklos rengtuose metraščio pristatymuose Punske ir Vilniuje.

Z_Zinkevičius

Prof. Zigmas Zinkevičius kalba per „Terra Jatwezenorum“ sutiktuves Signatarų namuose Vilniuje 2011 m. kovo 31 d.

nb, punskas.pl