Šv. Mišios Lietuvos Jubiliejui Seinuose

2018 m. vasario 18 d. Seinuose minėtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-osios metinės. Iškilmės prasidėjo eisena iš „Lietuvių namų“ į baziliką, kurioje vyko šv. Mišios. Jas atnašavo: Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas, Seinų parapijos klebonas Zbigniew Bzdak, Seinų vikaras kun. Petras Gucevičius, Punsko parapijos klebonas Česlovas Baganas bei kunigas Alfonsas Jurkevičius.  

Po iškilmingų pamaldų buvo pagerbtas Seinuose apaštalavęs ir atgulęs amžinam atilsiui vyskupas Antanas Baranauskas.

sb, punskas.pl