Misija Sibiras 2011

Prasid?jo projekto ?Misija Sibiras ?11? dalyvi? atranka!

 Lietuvos jaunimo organizacij? taryba (LiJOT) prad?jo ši? met? pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto ?Misija Sibiras ’11“ dalyvi? atranką. ?Susidom?jimas šiuo projektu auga kasmet. Džiaugiam?s, kad ?Misija Sibiras“ visuomenei padeda pažinti ir suvokti tremties laikotarp?, o jaunajai kartai – pažvelgti ? j? naujai ir betarpiškai“, – sako Šar?nas Frolenko, LiJOT Prezidentas.

 ?Misija Sibiras“ – tai susitikimai su vis dar Sibire gyvenančiais lietuviais, tremtini? kap? tvarkymas ir jaunimo galimyb? parodyti patriotiškumą. Organizatoriai šiemet rengia dvi projekto ekspedicijas: ? Tadžikistano Respubliką (Tadžikiją) ir Rusijos Federaciją, Tomsko srit?. Planuojama, kad abi ekspedicijos vyks š. m. liepos 7-20 dienomis.

 Norintieji jose dalyvauti kviečiami pildyti dalyvi? anketas, paskelbtas projekto tinklalapyje www.misijasibiras.lt. Anket? laukiama iki ši? met? geguž?s 8 d.

Užsienio lietuvi? iniciatyva taip pat labai laukiama!

 Ši? met? projekto dalyvio anketoje yra naujovi?: prašoma pateikti ne tik asmeninę motyvaciją, bet ir pasidalinti žiniomis apie tremties laikotarp?. Prie anketos galima prisegti ir dokument? ? nuotrauk?, autentišk? liudijim?, kitos informacijos. Taip tikimasi surinkti ir unikali?, iki šiol viešai neskelbt? duomen? apie tremties laikotarp?.

 Geguž?s m?nes? bus atrinkta 70 kandidat?, kurie bus pakviesti ? antrąj? projekto etapą – bandomąj? žyg? Lietuvos miškuose. Planuojama, kad bandomasis žygis iš Dz?kijos šiemet persikels ? Aukštaitiją. Po žygio bus atrinkta 24-i? ekspedicijos dalyvi? komanda.

Projektas ?Misija Sibiras? vykdomas jau 6 metus iš eil?s. Iki šiol 8-i? jaunimo ekspedicij? dalyviai sutvark? apie 70 lietuvi? kapini?, susitiko su Sibire iki šiol likusiais gyventi tautiečiais, sureng? per 1000 susitikim?-pristatym? visoje Lietuvoje ir užsienyje.

Gr?žę po ekspedicij? j? dalyviai pristatin?ja projekto veiklas visuomenei. J? metu siekiama visuomenei, ypač jauniems žmon?ms, pristatyti ?vykusią ekspediciją ir jaunimo gautą patirt?. Projekto pristatymai vyksta bendrojo lavinimo mokyklose, universitetuose, kolegijose, nevyriausybin?se organizacijose ir kt.

Projekto organizator? – Lietuvos jaunimo organizacij? taryba (LiJOT) ? 1992 m. ?kurta didžiausia nevyriausybini? jaunimo organizacij? sąjunga Lietuvoje, šiuo metu vienijanti 62 nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacij? sąjungas, o tai yra daugiau kaip 200 000 jaun? žmoni? po vienu sk?čiu.

 Glob?jai: a. a. Prezidentas Algirdas Brazauskas ir Europos parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis.

 Projektą ?Misija Sibiras? rasi Facebook?e: http://www.facebook.com/misija.sibiras

 Daugiau apie 2010 m. projektą rasite čia: http://www.misijasibiras.lt/2010/

  LiJOT informacija