Netekome vyskupo Pauliaus Antano Baltakio

Vysk. P. A. Baltakis OFM. Pasaulio anykštėnų bendrijos archyvo nuotr
Vysk. P. A. Baltakis OFM.
Pasaulio anykštėnų bendrijos archyvo nuotr.

2019 m. gegužės 17 d. Kaune, eidamas 95-uosius metus, mirė vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM. Gimė jis 1925 m. Latvėnų kaime, Troškūnų parapijoje (Anykščių raj.) gausioje 11 vaikų šeimoje. Mokėsi Kretingos ir Anykščių gimnazijose. Dalyvavo partizaniniame judėjime. 1944 m. vokiečių buvo suimtas ir išvežtas darbams į Suomiją ir Norvegiją. Paskui pateko į Belgiją. 1945–1952 m. Liuveno universitete studijavo teologiją ir filosofiją, o 1952 m. tapo kunigu ir vienuoliu pranciškonu. Persikėlęs gyventi į JAV, savo gyvenimą ir veiklą susiejo su pranciškonų vienuolija ir lietuviškomis parapijomis. Jis taip pat vadovavo Lietuvių katalikų religinei šalpai, dėstė lituanistinėje mokykloje, buvo Lietuvos skautų sąjungos dvasios vadovas.

1984 m. rugsėjo 14 d. P. A. Baltakis įšventintas išeivijos lietuvių vyskupu. Jis buvo pirmasis vyskupas, paskirtas tokioms pareigomis. Tai buvo unikalus dalykas, kadangi formaliai tuo metu Lietuva net neegzistavo. Vyskupas P. Baltakis rezidavo JAV. 1990 m. jis paskirtas JAV Vyskupų Konferencijos Komisijos Bažnyčių Vidurio ir Rytų Europoje atkūrimui remti nariu. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, P. A. Baltakis OFM įsitraukė į Lietuvos Vyskupų Konferencijos veiklą.

Jono Pauliaus II paskirtas vyskupu, Paulius Baltakis šias pareigas ėjo beveik 20 metų. Iki 2003-iųjų jis vadovavo užsienio lietuvių katalikų sielovadai, aplankė bene visas pasaulio lietuvių katalikų bendruomenes ir parapijas. Rūpinosi 140 lietuvių katalikų parapijų ir misijų (išsibarsčiusių Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, Europoje), beveik milijono užsienio lietuvių katalikų sielovada, palaikė glaudžius ryšius su Lietuvos vyskupais ir tikinčiaisiais. P. A. Baltakis išgarsėjo kaip aktyviausias Lietuvos tikinčiųjų teisių ir laisvių gynėjas bei užtarėjas pasaulio katalikų bendruomenėje. Jis buvo vienintelis vyskupas po Antrojo pasaulinio karo oficialiai paskirtas atsakingu už išeivijos lietuvių katalikų sielovadą, 

Punsko ir Seinų krašte pirmą kartą vyskupas P. Baltakis apsilankė 1987 metų rugpjūtį (per Žolines). Jis, nepaisydamas įvairių saugumo trukdžių, kartu su kun. Edmundu Putrimu atvyko susitikti su šio krašto tikinčiaisiais.

J.E. vysk. Pauliaus Baltakio įrašas Punsko parapijos svečių knygoje
Vysk. Pauliaus Baltakio įrašas Punsko parapijos svečių knygoje

1994 m. vysk. Paulius Baltakis vizitavo Punsko ir Seinų parapijas. Tai buvo ilgiausias ir įsimintiniausias vyskupo apsilankymas mūsų krašte. Punsko valsčiaus svetainėje svečias susitiko su lietuvių tikinčiaisiais, lietuviškų įstaigų ir organizacijų atstovais, lankėsi lietuviškose mokyklose. Visose vyskupo apaštališkose kelionėse jį lydėjo dabartinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio sielovadai prel. Edmundas Putrimas.

1999 m. lapkričio 28 dieną vyskupas Paulius Baltakis dalyvavo paminklo vyskupui A. Baranauskui (skulpt. Gediminas Jokūbonis) pašventinimo iškilmėse.

J.E. vysk. Paulius Baltakis Punsko gimnazijoje 1994 m.
Vysk. Paulius Baltakis Punsko gimnazijoje 1994 m.

 

J.E. vysk. Paulius Baltakis Navinykų mokykloje 1994 m.
Vysk. Paulius Baltakis Navinykų mokykloje 1994 m.

2003 m. spalį popiežius Jonas Paulius II priėmė vyskupo P. A. Baltakio atsistatydinimą iš pareigų dėl amžiaus. Iki 2009-ųjų vyskupas gyveno ir dirbo Niujorke. Pablogėjus sveikatai, persikėlė į Šv. Antano pranciškonų vienuolyną Kenebunkporte, o 2018 m. balandį grįžo į Lietuvą. Vyskupas išreiškė norą tėvynėje praleisti likusius savo gyvenimo metus.

Praėjusiais metais apie vyskupą P. Baltakį išleista knyga „Užsienio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias“. Jos autorius VDU Katalikų teologijos fakulteto mokslo darbuotojas doc. dr. Artūras Grickevičius. 

Laidotuvių tvarka

Vyskupo P. Baltakio OFM palaikai bus pašarvoti Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje gegužės 20 d. (pirmadienį) 12.00 val. Šv. Mišios – 18.00 val. Gegužės 21 d. (antradienį) šv. Mišios 18.00 val. Gegužės 22 d. (trečiadienį) šv. Mišios 11.00 val. Po jų išlydėjimas į Kretingą. 15.00 val. pasitikimas Kretingos bažnyčioje, palydėjimas į senąsias miesto kapines.

punskas.pl