Proto r?mus peržengusi išmintis

D?mes? patrauk?, regis, protingos ir drąsios moters, Lietuvos Seimo nar?s, internete išsakyta nuomon?. Kalbu apie profesorę Aušrinę Mariją Pavilionienę. Lietuvos politiniu gyvenimu besidomintys piliečiai paž?sta ją kaip atkaklią kovotoją už moter? niekad nepasotinamas lygyb?s teises, skleid?ją visoki? vis dar nepasiekiam? demokratini? id?j?, propaguotoją individo teis?s nesilaikyti šimtmečiais ar net t?kstantmečiais nusistov?jusi? moralini? norm?. Gal kai žmogus ?sitraukia ? kovą, jam be prieš? gyvenimas darosi sausas ir nebe?domus.

Štai šios m?s? šviesuol?s, met? moters, vienas pretenzingas poži?ris ? šeimą, išsakytas tinklalapyje Alfa.lt: ?Lietuvoje šeima suvokiama kaip vaik? gaminimo mašina, nes ?statymais ?tvirtintas tik toks šeimos supratimas. Vadinasi, žmon?s, kurie nori kurti šeimą tam, kad džiaugt?si vienas kitu, dalint?si mintimis ir jausmais, jau yra ne šeima?, ? piktinosi Seimo nar? Aušrin? Marija Pavilionien? DELFI konferencijoje, kalb?dama apie dabartinę šeimą ir valstyb?s šeimos politiką?.

Iš tokios citatos negalima suprasti, kokios čia pretenzijos reiškiamos valstybei d?l šeimos r?mimo politikos. Bet kyla ?tarimas, kad autor? ar besipl?šianti barikad? kovotoja nesupranta vartojam? žodži? prasm?s.

Vyras su žmona santuokiniame akte dar tik sąlyginai, avansu ?vardijami šeima. Tai šeima siaurąja prasme. Tiksliąja prasme tai dar tik santuoka, kuri gali išaugti ? šeimą, jeigu joje gims vaik?. Autor? gina tokios šeimos teises. Ir iš ties? kas gali uždrausti tuoktiniams džiaugtis vienam kitu? O ir netuoktiniai gali džiaugtis ar m?gautis vienas kitu, nes Lietuvoje dar n?ra islamo ir už nesantuokinę meilę nieks akmenimis n?ra užm?tomas. Tai d?l ko gi pl?šosi Seimo nar?? Regis, čia užantyje yra neišsakyta kita mintis. Toki? ?šeim?? valstyb? neprivalo gaubti ypatinga globa. Du jauni sveiki žmon?s ir patys laisvai gali užsidirbti sau duonai. B?da, jeigu yra bedarbiai. Tuomet ar susituokę, ar ne, vienodai jausis nelaimingi. Kas kita b?t? bet?v?s šeimos, kuri? Lietuvos valstyb? nelinkusi pripažinti pilnavert?mis šeimomis. Bet kad profesor? kalba apie tuoktini?, kurie d?l savo pasismaginimo sudar? santuoką, nelaikymą šeima, kurią valstyb? tur?t? globoti.

Pasiklausykime dar mažos ištrauk?l?s: ?Katalikiškoje konservatoriškoje šeimos politikos koncepcijoje yra ?vaik? gaminimas?, ? piktinasi Seimo nar??.

O vargeli, negi ji priekaištauja savo gimdytojams, kad yra at?jusi ne normalioje šeimoje, o kilusi iš ?vaikus gaminančios? mašinos?

Nepartinio žmogaus d?mes? patraukia ir tai, kad p. Aušrin? pernelyg šaižiai kandžiojasi prieš dabartinę valdžios daugumą Seime. Ogi dar taip neseniai jos socialdemokrat? partija stov?jo prie valdžios vairo. Tuomet teko jai kovoti tik su opozicija. Šiaip jau viskas, ką jos valdžia dar?, buvo daroma gerai. Piliečiui mažiausiai r?pi, kokia partija valdo, svarbu, kaip valdo.

Ir štai dar viena ?sismaginusios kovotojos pretenzija. ?Reikia keisti Lietuvos himną, nes jis diskriminuoja moteris?, ? r?k? Aušrin?. Esą ?Vinco Kudirkos ?Tautiškoje giesm?je? parašyti žodžiai, kad ?iš praeities tavo s?n?s te stiprybę semia? ? t?ra diskriminacinio pob?džio?. Tokiam pasi?lymui nepritarę oponentai pareišk?, kad tuomet reikt? keisti ir herbą, kuriame pavaizduotas Vytis (karys) ant žirgo. Šituo keliu eidami ?tarsime, kad ir žodis žmon?s (vns. žmogus) diskriminuoja moteris, ir vaikai ? v?lgi vyriškosios gimin?s, ir mokytojai, ir pan. ?siklausius kyla klausimas, ar tai svetim? diktuojama išmintis, ar nacionalinis pamišimas…

www.punskas.pl (AU)