Skandalingas LR Seimo sprendimas

„At­ei­nan­čių me­tų sau­sio 13-ąją, kai bus mi­ni­mas šių tra­giš­kų įvy­kių 25-me­tis, Lais­vės pre­mi­ja ne­bus įteik­ta. Šian­dien ry­tą Sei­mas bal­suo­da­mas ne­pri­ta­rė, kad pre­mi­ja bū­tų skir­ta bu­vu­siam Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui“, – rašo Lietuvos žinių portalas http://lzinios.lt/.

Seimas-LT

Lapkričio 24 dieną LR Seimas po svarstymo nusprendė nepritarti Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro prof. Vytauto Landsbergio kandidatūrai į Laisvės premijos laureatus. Už tokį nutarimą balsavo 53 Seimo nariai, prieš – 13, susilaikė 48 parlamentarai.

V. Landsbergio kandidatūrą atrinko Laisvės premijų komisija iš septynių kandidatų.

 Prof. V. Lands­ber­gis, paklaustas, kaip rea­ga­vo į Sei­mo spren­di­mą ne­skir­ti jam Lais­vės pre­mi­jos, gūžtelėjęs pe­čiais, atsakė: „No com­ment. Tai – ge­riau­sia“.

Po LR Sei­mo spren­di­mo iš par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­no Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos va­do­vė par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė ir li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė.

Sa­vo pa­si­pik­ti­ni­mą iš­sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riai. Opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius kalbėjo, kad LR Seimo val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­iš­lai­kė pa­gar­bos sa­vo kraš­to is­to­ri­jai tes­to. Pasak jo, Lais­vės pre­mi­ja bu­vo įsteig­ta tam, kad Sei­mas ga­lė­tų pa­gerb­ti žmo­nes, nu­si­pel­niu­sius lais­vei. Dėl V. Lands­ber­gio nuo­pel­nų abe­jo­nių nekyla. And­riui Ku­bi­liui an­tri­no Kęs­tu­tis Ma­siu­lis: „V. Lands­ber­gis bu­vo ne­prik­lau­so­my­bės lai­kų sim­bo­lis, jo nuo­pel­nai is­to­ri­jai ne­pa­nei­gia­mi. Ne­su­ge­bė­ti per­žen­gti per par­ti­nius bar­je­rus, ap­gai­lė­ti­na”.

Laisvės premija buvo įsteigta 2011 m. rugsėjo 15 d. Pirmoji Laisvės premija 2011 m. skirta Rusijos kovotojui už laisvę Sergejui Kovaliovui, antroji – Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui, trečioji – kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, politiniam kaliniui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui, ketvirtoji – Lenkijos disidentui, Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui Adamui Michnikui.

punskas.pl

2 atsakymai į “Skandalingas LR Seimo sprendimas”

  1. Lietuva niekaip negali atsikratyti sovietukų,tų eilinių ir tų Seime,deja.Tad, ,,Laisvės“premijos nepaskyrimas svarbiausiam Kovo 11-osios Lietuvos įkūrėjui ir vadovui prof.V.Landsbergiui yra dabartinio Seimo,ypač valdančiosios daugumos su socdemais priešakyje, kompromitacija ir apsijuokimas.Kaip bebūtų ne mažesnė kaltė tenka ir daugumai rinkėjų,kurie išrinko šią bestuburią valdančiąją Seimo daugumą.

  2. G Ė D A ! ! ! ! Gal tą premiją skirti viešbučio „DRAUGYSTĖ“ mylėtojui?

Komentarai uždrausti.