Susitikimas su jaunavedžiais

vestuves5
Vakaro dalyviai. Sėdi iš kairės: Vitas Valenskas, Onutė Valenskienė, Darius Valenskas, Genutė Valenskienė.

Dvi Valenskų šeimos. Iš kairės: Vitas Valenskas, Onutė Valenskienė, Darius Valenskas, Genutė Valenskienė.
Dvi Valenskų šeimos. Iš kairės: Vitas Valenskas, Onutė Valenskienė, Darius Valenskas, Genutė Valenskienė.

Nepaprastas vakaras įvyko 2014-01-05 d. Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose. Čia po lietuviškų mišių susirinko per 20 žmonių. Susitikimą su suvalkiečiais surengė Onutė Zdanytė ir Darius Valenskas, kurie 2013-12-28 d. Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje priėmė Santuokos sakramentą.

Pradžioje jaunąją porą pasveikino skyriaus pirmininkas Juozas Vaznelis ir pavaduotoja Aldona Kavaliauskienė, įteikdami jai paruoštą didelį atviruką, kuriame buvo įrašyti Kahlilio Džibrano (Kahlil Jibran, 1883–1931, libaniečių kilmės poetas, rašytojas, filosofas, gyvenęs JAV) eilėraščio „Apie vedybas“ (iš knygos „Pranašas“) žodžiai:

 „Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskit pančiais:

Geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti jūsų sielų krantus.

Pripilkit viens kitam taures, bet negerkit iš vienos.

Atlaužkit viens kitam savo duonos, bet nekąskit tos pačios riekės.

Dainuokit ir šokit kartu ir džiaukitės, bet tegu kiekvienas lieka atskiras,

Kaip po vieną yra ir liutnios stygos, nors virpa ta pačia muzika.

 

Atiduokit savo širdis, tik ne vienas kito nuosavybėn.

Nes tik gyvenimo ranka gali valdyti jūsų širdis.

Ir stovėkit kartu, bet ne per arti vienas kito:

Nes juk šventovės kolonos stovi atskirai,

O ąžuolas ir liepa neauga viens kito šešėlyje.“

 

Vaišės prie bendro stalo
Vaišės prie bendro stalo

Danutė Judickienė įteikė jaunavedžiams pačios numegztus batelius, skirtus būsimam vaikeliui. Susirinkusieji, vadovaujami Gedimino Kraužlio, jaunavedžių garbei sugiedojo „Ilgiausių metų“. Visi sveikino jaunąją porą, pradėjusią naują gyvenimo kelią.

Bendra vyrų daina. Stovi iš kairės: Gediminas Kraužlys, Juozas Vaznelis, Vitas Valenskas, Jonas Nevulis
Bendra vyrų daina. Stovi iš kairės: Gediminas Kraužlys, Juozas Vaznelis, Vitas Valenskas, Jonas Nevulis

Paskui prie bendro stalo vyko vakaronė. G. Kraužliui akompanuojant akordeonu sudainuota daug gražių dainų. Vakaronėje dalyvavo jaunojo tėvai Vitas ir Genutė Valenskai, kurie XX a. aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje gyveno su šeima Suvalkuose. V. Valenskas kurį laiką dalyvavo Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos Suvalkų ratelio veikloje. Buvo valdybos narys. Jis moka gerai groti akordeonu ir dainuoti. Ir šį vakarą V. Valenskas pademonstravo savo gebėjimus: pagrojo akordeonu ir su visais padainavo keletą dainų.

Aldona Kavaliauskienė (kairėje) sveikina Onutę ir Darių Valenskus. Dešinėje stovi jaunavedžiai.
Aldona Kavaliauskienė (kairėje) sveikina Onutę ir Darių Valenskus. Dešinėje stovi jaunavedžiai.

Suvalkuose gyvena nemažai lietuvių, bet labai retai sukuriama lietuviška šeima, daugiausia – mišrios. Suvalkiečiai dėkoja Onutei ir Dariui Valenskams už vakaronę. Tai buvo pirmas atvejis, kai lietuviai jaunavedžiai prisistatė Suvalkų lietuviams ir suruošė jiems vaišes. Vakaras buvo malonus ir įsimintinas.

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos

Vienas atsakymas į “Susitikimas su jaunavedžiais”

  1. Gerbiamieji Onute ir Dariau,geriausi Jums sveikinimai ir linkėjimai sukūrus Naująją Šeimą.Būkite sveiki,išlaikykite šeimos darną ,stiprinkite lietuviškumą savo aplinkoje!

Komentarai uždrausti.