Teresės Jankauskaitės juodosios keramikos paroda Torunėje

2016 m. spalio 12 d. Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto Dailės fakultete atidaryta lietuvės autorės Teresės Jankauskaitės juodosios keramikos paroda. Prie parodos surengimo prisidėjo Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos garbės konsulas Torunėje. Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasados antrasis sekretorius Minijus Samuila, koncertavo Aleksandra Gargol.

parodaTJ1

Atidarant parodą Minijus Samuila kalbėjo: „Itin maloniai jaučiuosi ir šiuo atveju, kai savo kaimynams pristatau dalelę to, ką pas save turime geriausio ir originaliausio. Taip, paroda keramikos. Ir, atrodytų, kas čia nuostabaus. Tačiau tai savita keramikos rūšis – juodoji keramika – ir esu tikras, kad nemaža dalis čia esančių žmonių dar nebuvo susipažinę su tokia technika. Žiūrint šiuos darbus man pačiam labiausiai krinta į akis jų ryšys su gamta ir mitologija. Atkreipkite į tai, prašau, dėmesį. Ir mintyse įkvėpkite to pirmapradžio miško, kuriame gimė šis grožis, kvapo.“

parodaTJ2

Juo­do­sios ke­ra­mi­kos tech­no­lo­gi­ja yra tūks­tan­čių me­tų se­nu­mo. Nors do­mi­nuo­ja vie­na spal­va, ta­čiau iš­gau­nama­ ne­nu­spė­ja­mų at­spal­vių. Teresės Jankauskaitės kūryboje vyrauja an­ge­lai, juo­dieji švies­tu­vai bei įdomios gamtiškos for­mos. Dailininkė su sau bū­din­gu kruopš­tu­mu ir kan­try­be iš­gau­na ypa­tin­gą mo­lio kū­ri­nių bliz­ge­sį ir or­na­men­tus, o jos meno darbai, su­jung­ti į eks­po­zi­ci­jas, su­ku­ria pa­slap­ties ir įdva­sin­tos erd­vės įspū­dį. Te­re­sės kū­ry­bą pa­į­vai­ri­na ta­py­ba, fo­to­gra­fi­ja ir kom­po­zi­ci­jos iš lau­ki­nių žo­lių.

Dailininkė Teresė Jan­kaus­kai­tė yra suren­gu­si pa­ro­dų Pran­cū­zi­jo­je, Ose­ti­jo­je, Len­ki­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se. La­bai daug jų bu­vo Lie­tu­vo­je, o gal pa­ti įdo­miau­sia – 2009 m. rugsėjo 13 d. ant plau­kio­jan­čių sa­lų Be­dug­nio eže­re.

Atokioj so­dy­boj Pe­le­kiš­kės kai­me, miš­kuos ne­to­li Mer­ki­nės gyvenanti Lietuvos dai­li­nin­kė Te­re­sė Jan­kaus­kai­tė  yra nepaprastai įdomi juodosios keramikos meistrė. Jos kūryba yra žinoma ir Suvalkų krašto lietuviams. Prieš maždaug dešimtmetį Punsko valsčiaus svetainėje ir Seinų „Lietuvių namuose” buvo surengta personalinė jos darbų paroda.

punskas.pl