Velyk? apeiginio meno konkursas

K V I E Č I A M E

 dalyvauti Tarptautiniame Velyk? apeiginio meno konkurse-parodoje!

 ?vairaus amžiaus grup?se planuojamos šios kategorijos:

 1. Margučiai: skutin?ti, dažyti vašku nuo 3 iki 5 vnt. (kita technika atlikti margučiai ? tik parodai)
 2. Sodai (1 vnt.)
 3. Verbos (2-3 vnt.)
 4. Vidaus papuošimas:
 • Juostos (rinktin?s, pintin?s) ? ne trumpesn?s negu 1,5 m
 • Karpiniai (užuolaid?l?s, kampinuk?s)
 • Dirbtin?s g?l?s (puokšt?) ? padarytos iš popieriaus, si?l?, plunksn? ir audinio skiauči?
 • Floristiniai darbai ? tik parodai

Reikalavimai:

 1. Prie vis? pateikiam? darb? prašom b?tinai pritvirtinti spausdintą metriką su autoriaus vardu ir pavarde, gyvenamąja vietove, amžiumi.
 2. Darbus pateikti iki balandžio 20 d. ? Punsko užeigą, tiesiogiai Aldonai Vaicekauskienei adresu Grunwaldzka g. 7, Punskas, ? Sein? ?Lietuvi? namus?, Marijampol?s kult?ros centrą (Onutei Surdokienei) bei Lazdij? kraštotyros muziej?.
 3. Apdovanoti darbai pasilieka organizatori? žinioje. Ateityje jie papildys muziejaus ,,Senoji klebonija? Punske rinkinius.

Numatoma:

 1. Geriausius darbus nufotografuoti ir paskelbti specialiame leidinyje (elektronin? versija) bei draugijos tinklalapyje.
 2. Geriausi? darb? autoriai bus apdovanoti diplomais, daiktiniais prizais ir ekskursija.

Konkurso finalas ir laureat? apdovanojimas vyks geguž?s 1 d., per Atvelyk?, LLEKD b?stin?je Punske (ambulatorijos patalpose). Pradžia 9.30 val. Kviečiame visus autorius dalyvauti.

Paroda veiks m?nes?. Po to darbus prašom atsiimti.

Pateiktus darbus vertins kompetentinga komisija. Darbus vertinti numatoma atskirose amžiaus grup?se priklausomai nuo pateikt? darb? skaičiaus.

Konkursą rengia Lenkijos lietuvi? etnin?s kult?ros draugija. Visais r?pimais klausimais prašom kreiptis ? N. Sidarienę (605 675 911), R. Chmieliauskienę (87 5162 492) bei A. Vaicekauskienę (87 5161 406).