Antroji krizės banga

?Forbes? tinklalapyje radau straipsnį, pavadintą ?Doleris, auksas ir pinig? kokyb?? (?The Dollar, Gold and the Quality of Money?). Jame juodu ant balto rašoma, kad išmaniai tvarkydamos pasaulio valiuta laikomą doler? JAV nuo 1971 rugpj?čio 15 dienos, kai prezidentas Ričardas Niksonas panaikino dolerio santyk? su auksu, kuris tą dieną buvo lygus 1 JAV doleris : 1/35 uncijos aukso, iki 2006 vasario 1 dienos, t. y. iki tada, kai Federalinio Rezerv? Fondo (ši institucija atlieka centrinio JAV banko vaidmen?) vadovu buvo paskirtas ponas Benas Šalomas Bernankė, nuvar? iki santykio 1 JAV doleris : 1/569 uncijos dalies.

Toliau, suprantama, vis gražiau, kadangi šiandien tas santykis yra vos 1/1600… ?domumo d?lei tame pačiame straipsnyje nurodoma, kad esant ankstesnei dolerio vertei, naftos barelis kainuot? apie tris dolerius… Tokiame kontekste pez?jimai apie suvaldytą krizę ir aukštus skolinimosi reitingus atrodo kaip pasityčiojimas iš sąmoningumo t?, kuriems tai kalbama.

Tiesa, tas pats B. Bernankė garsiai pareiškia, kad jis neatmeta JAV defolto galimyb?s ir tam ruošiasi. Tuo tarpu prezidentas Barackas Obama ?laužia? atstovus Kongrese, kad tie sutikt? pakelti skolinimosi ribas ? išvertus ? žmoni? kalbą, tai reiškia ir toliau p?sti tušči? pinig? burbulą bei gyventi blefuojant. Žinoma, čia nieko naujo ir neišrandama.

Šiapus Atlanto situacija iš esm?s nelabai kuo skiriasi. Vos prieš kelias dienas pirmieji Vokietijos ir Pranc?zijos asmenys beveik gl?besčiavosi prieš kameras, džiaugdamiesi, jog ?surado Graikijos problemos sprendimą? ? taip ?vardinamas tas paskol? burbulas, iš kurio išl?sti, nepertvarkant visos ?kio sistemos, n?ra jokios galimyb?s. Na, gaus Graikija dar vieną ?dozę? orini? pinig? su neorin?mis pal?kanomis, ją kaip ?manydami išsidalins tie, kieno rankos pakankamai ilgos, o po kurio laiko v?l reik?s ?rasti naują problemos sprendimą?.

Kaip atrodyt? tos valstybin?s skolos, jei jas imtume ir nupieštume, tarsi paveiksl?lius pradinuk? knygut?se? Pavyzdžiui, JAV skola, sukrauta iš 100 doleri? nominalo kupi?r?, savo dydžiu gerokai viršyt? standartinę futbolo aikštę, o jos aukštis siekt? Laisv?s statulai iki peči?. Kalbame apie 15 trilijon? doleri?. Jei imtume d?lioti ne tik skolą, bet ir biudžeto deficitą, t. y. kiek pinig? tr?ksta, kad b?t? apmok?ti kiti JAV valstybiniai ?sipareigojimai, ši suma šokteli iki nuo 15 iki 114,5 milijard?, keli milijonai šen ar ten. O tai jau ?kr?vel??, bemaž dvigubai viršijanti Empire State Building?ą. M?gstantiems grafinius vaizdus spausti čia.

Amerikos garbei reikia pasakyti, kad ši informacija yra laisvai prieinama ir nei savi, nei netgi atklydę smalsuoliai gali nevaržomai ja naudotis. Tuo tarpu Lietuvoje…

Lietuvoje vietiniai ekspertai, munduro garbę ginantys tuo, kad pirmiausia pasiteirauja oponento – ?kok? išsilavinimą j?s turite?, toliau varo pro šal? n? nemirktel?ję. Viešojoje erdv?je nesunku rasti teigini?, esą ?antrosios kriz?s bangos Lietuvoje gali ir neb?ti?. ?domu, kaip čia taip ims ir atsitiks? Jau gird?jome, kad ?Rusijos kriz? m?s? nepalies? ? ?m? ir paliet?. Dabartin?, nepaisant Vyriausyb?s savigyros, liečia ir toliau.

Tačiau didžiai išsilavinę ?ekspertai? skiedžia lyg niekur nieko. Dar ir pinigus už tai gauna, tik?tina, pakankamus, kad skiest? ir toliau. Laikydamasis vietin?s tradicijos, nebadysiu pirštais ir nemin?siu pavardži?, tiesiog apibendrindamas pasakysiu, kad vos tik atsiranda vienas kitas mažiau priklausomas ar labiau susipratęs, ?k? ir pinigus (ach, ekonomiką ir finansus) išmanantis žmogus, o jei dar ir su solidžiais kredencialais, apib?dinantis situaciją taip, kaip ją mato ir supranta, tuoj „pastatomas“ samdytas ir b?tinai diplomuotas trintukas, kuris pareiškia ir ?motyvuoja? priešingą nuomonę.

Tuo tarpu visa situacija rieda stačia galva žemyn did?jančiu greičiu, Seimui toliau palaimingai veliantis ? ginčus d?l antraeili? problem?li?, kurios galutinai l?žus pagrindinei ašiai bus pamirštos tą pačią dieną. Duodu 100 proc., kad ir b?simoji kriz?s banga ?m?s? nepalies?, kaip ir visos ligi šiol buvusios kriz?s. Vadinasi, ir ruoštis jai n?ra reikalo…

Tuo tarpu vaistai nuo viduriavimo yra labai paprasti ir aišk?s. Taupymas ir išlaid? mažinimas turi b?ti prad?tas ten, kur mažiausiai sukuriama ir daugiausiai išleidžiama ? o tai ne kas kita, kaip valdymo ir su juo susijusios išlaidos. Gi ?m?siškiai? (be kabuči? negaliu) valdžiažmogiai kitiems metams užsipraš? 2 mlrd. lit? daugiau, nei gavo šiemet! Vert?t? atkreipti d?mes? ne tik ? atvirai valstybines institucijas, bet ir apie visokiausias nevyriausybines organizacijas bei kitus paramos gav?jus, praktiškai išlaikomus iš biudžeto l?š?. Gi ligi šiol buvo smaugiami daugiausiai smulkieji verslininkai bei pensininkai. Varguoliai… Iš čia ir nesiliaujanti emigracija, nes niekam nesinori prarasti turtą ir sveikatą, o senatv?je vegetuoti už mažiau nei išmaldą.

Kitas privalomas žingsnis, kur? kelintą kartą miniu ? sustabdyti mok?jimą pagal ?siskolinimus iki to laiko, kada šalies ?kio b?kl? leis tai padaryti iš uždirbt?, o ne papildomai pasiskolint? pinig?. Ir nereikia sakyti, kad nesi?loma nieko konkretaus. Juk tai taip paprasta! ?tvirtinus šią nuostatą valstybiniu lygiu, nat?raliu b?du labai sumenkt? biurokrat? ?taka verslui ? čia tikrai kalbu ne apie oligarchinius junginius ? o tai savo ruožtu paskatint? prot? ir energijos nutek?jimą iš vert?s naikintoj? jos k?r?j? link.

Po tokio veiksmo daugumai žmoni? gyvenimas ne tik nepablog?t?, o net palengv?t?. Valdžiažmogiams, ypač didžiajai švogeri? armijos daliai, aišku, b?t? nesaldu. Bet ar mes turime b?ti j? ?kaitais? Ži?r?k, pasikeitus situacijai, ne vienas j? pasirodyt? gabus ir nuovokus kokios nors srities specialistas, užuot nuo ryto iki vakaro nešiojęs popierius ir maigęs kompiuterio klavišus, kurdamas niekam nereikalingas vizijas ir ataskaitas.

Na, o tiems, kas dar neaptuko nuo valdiškos duonos, atsivert? galimyb?s savo darbu ir išmone kurtis tą gerovę, apie kurią svajodami devyniasdešimtaisiais pra?jusio amžiaus metais iš?jome ? gatves ir jokie tankai nebuvo mums bais?s. Juolab kad alternatyvos, galima sakyti, n?ra, nebent lauktume, kol savo defoltus paskelbs kiti. O taip tikrai bus, tik mes b?sime nebe ?vyki? priekyje, kaip prieš du dešimtmečius, o kažkur apie vidur? ar net gale, kaip jau baigiame ?prasti.

Šarūnas Navickis