Austrija išdav? Lietuvą

Dainiaus LABUČIO nuotr. Nepra?jus n? parai po sulaikymo Austrijoje paleistas d?l Sausio 13-osios žudyni? ?tariamas buvęs KGB karininkas Michailas Golovatovas. Jo vadovaujamas b?rys lemtingą nakt? šturmavo Vilniaus televizijos bokštą. 1949 metais gimęs M. Golovatovas per 1991 met? Sausio ?vykius vadovavo „Alfa“ kariams, komandiruotiems ? Vilni?. V?liau 1991-1992 metais jis buvo visos „Alfa“ grup?s vadas. 1991 …

Iškilm?s prie Dariaus ir Gir?no paminklo

2011 m. liepos 17 d., Pščelnike vyko Dariaus ir Gir?no 78-?j? ž?ties metini? min?jimo iškilm?s. Programoje: Mišios prie paminklo, koncert?lis, g?li? pad?jimas, muziejaus lankymas, vaiš?s.                         Archyvin? nuotrauka

Kontroversiškas min?jimas

Šiandien, liepos 13-ąją, Vilniaus rajono savivaldyb? kartu su Lietuvos lenk? sąjunga pagerbs nusikaltimus žmoniškumui vykdžiusios Armijos Krajovos atminimą ? bandymą paimti Vilni?. Konservatorius Rytas Kupčinskas ?sitikinęs, kad rengiant tokius min?jimus ?žeidžiamas nuo šios armijos kritusi? auk? atminimas. Armija Krajova Tuo metu Lietuvos lenk? sąjungos sekretorius Edvardas Trusevičius sako, kad istorinius ?vykius galima interpretuoti, bet j? nevalia pamiršti. …

LR Prezident?s interviu

„Kartais ir vienas lauke esi karys“, – išskirtiniame interviu „Kauno dienai“ kalb?jo Lietuvos Prezident? Dalia Grybauskait?. Liepos 12-ąją ji prisiek? tarnauti tautai ir tos priesaikos nepamiršo n? akimirką. „Mes turime apsaugoti žmones. Tautos interesas yra svarbiausias. Politikas turi aukotis šaliai“, – interviu dienraščiui mintys apie Lietuvą, jos žmones, tautą skamb?jo dažniausiai. Ar pasikeit? situacija per …

Valstyb?-korporacija

Per kelias pastarąsias dienas viešojoje erdv?je sinchroniškai atsirado net keli straipsniai, kuriuose buvo bandoma ?vilkti ? tautinius drabužius visiems žinomą ?amerikietiškos svajon?s? viziją. Neskaičiavau, kiek kart? buvo pamin?ti žodžiai ?galimyb?s? ir ?efektyvumas? bei teigta, kad Lietuva yra puiki šalis verslui pl?toti. Palikime autori? sąžinei nekritišką vieno ar kito ?virtualaus verslininko? teigini? perteikimą kaip neginčijamą tiesą. …

Mindaugo kar?navimo diena Lietuvoje

Per valstybines šventes reikia džiaugtis, o ne li?d?ti. Jeigu šalies vadovai nenori rengti Valstyb?s dienos švent?s, sureng?me patys. Taip vakar kalb?jo žmon?s, susirinkę ? Karaliaus Mindaugo kar?navimo pob?v? Chodkeviči? r?muose Vilniuje. ? Chodkeviči? r?mus pamin?ti Valstyb?s dienos atvyko kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma, kit? valstybi? atstovai, Vilniaus meras Art?ras Zuokas, parlamentarai, Kovo …

Suvalkiečiai sugiedojo Lietuvos himną

Kaip ir ankstesniais metais, Suvalk? lietuviai 2011?07?06 d. ?Vienyb?s? klube sugiedojo Lietuvos valstyb?s himną. Taip suvalkiečiai pamin?jo Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo dieną ir prisid?jo prie viso pasaulio lietuvi? bendruomeni? tradicijos išlaikymo. Kostas Leončikas

PLEF ? gair?s s?kmingai ateičiai

Pasaulio lietuvi? ekonomikos forume ? gair?s s?kmingai ateičiai Vilniuje prasid?jo jau tradiciniu tampantis Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumas (PLEF), kurio ši? met? tema ? ?Konkurencinga ateities Lietuva: investicijos ? asmenybes, žinias ir inovacijas?. Šiais metais forumas sub?r? per 500 dalyvi? iš ?vairi? pasaulio šali?. Pirmą kartą forumas vyksta kartu su Pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumu. …

Č. Milošo gimimo metini? min?jimas

Česlovo Milošo 100-?j? gimimo metini? sukakties dieną, birželio 30-ąją, suremontuotame Krasnagr?dos dvarelyje, kur gyveno poeto giminaičiai ir jis pats dažnai atostogavo, ?vyko iškilmingas Tarptautinio dialogo centro atidarymas Iškilm?se dalyvavo Lenkijos prezidentas Bronisław Komorowski su žmona, Česlovo Milošo s?nus Anthony su šeima, Lietuvos ir Lenkijos valdži? atstovai. Svečius pasitiko ir pakviet? simboliniam atidarymui – pereiti pro vartus …

Drauči? kaimo tragedija

Šiandien, birželio 30 d., ketvirtadien?, 19.10 val. LNK televizijos žurnalistini? tyrim? laidoje ??vykiai, sukr?tę Lietuvą? bus prisiminta 1998 met? Drauči? kaimo tragedija. Apie visa tai, tik plačiau ir išsamiau, bus kalbama ketvirtadien?. ?Su nerimu stebime, kaip Drauči? kaimo tragedijos tyrimas krypsta ? žudiko L. Zavistonovičiaus pripažinimą psichikos ligoniu. Kaip tam ruošiama visuomen?. Ar bent ?sivaizduojama, …

Dievo K?no švent? Seinuose

Birželio 23 d., ketvirtadien?, visoje Lenkijoje buvo švenčiamos Devintin?s, arba Dievo K?no švent?. Ji skirta pagarbinti Šv. Sakramentui, paliktam žmon?ms Eucharistijoje. Sein? bažnyčioje tądien 11 val. vyko bendros mišios lietuviams ir lenkams, v?liau procesija ir maldos prie altor?li?. Sein? miesto gatv?se paruošti keturi altor?liai. Trečiasis, kaip ir pernai, parengtas lietuvi? ? priešais šv. Agotos koplyčią. Šiemet …

Žuvo mokytoja Genovait? Bučinskien?

Š. m. birželio 23 dieną Var?nos r., kelyje Var?na-Vilnius, važiuodama iš Punsko ? Vilni?, autoavarijoje žuvo ilgamet? Punsko muzikos mokyklos mokytoja Genovait? Bučinskien?. Velion? pašarvota Laidojimo namuose Kaune (Vaidoto g. 35). Laidotuv?s vyks Kaune birželio 26 dieną 14.00 val. (Lietuvos laiku). Gedulingos mišios 8 val. ryto. Iš Punsko ? laidotuves vyks mikroautobusas. _________________________________________________ Si?lome pasiskaityti 2008 …

PLB Valdybos pos?dis

Š. m. geguž?s m?nes? vyko Pasaulio Lietuvi? Bendruomen?s Valdybos pos?dis. Pos?dyje buvo patvirtinta Kult?ros komisijos darbo planas ir Komisijos sud?tis. PLB Kult?ros komisijos sud?tis: Ramut? Žukait? (JAV) ? pirminink? Marija Remien? (JAV) Rimas Čuplinskas (Vokietija) Gintautas Želvys (Rusija) Valentina Marija Loginova (Ukraina) Leonas Narbutis (Lietuva) ? PLB parodos Lietuvoje kuratorius Sigitas Birgelis (Lenkija) Archyv? darbo grup?: …

Gyventoj? apklausa Lietuvoje

Nuo balandžio 5 iki geguž?s 9 d. Lietuvoje vyko visuotin? gyventoj? apklausa. Ji tur?t? patikslinti šalies gyventoj? skaiči?, atskleisti real? lietuvi? emigracijos per pastaruosius dešimt met? mastą. Lietuvos gyventoj? surašymo duomenis sužinosime tik met? pabaigoje, bet jau šiandien kai kurie skaičiai sm?giuoja ? paširdžius: neb?ra m?s? 3 milijon?. Kita balt? šaka – latviai – jau tiek …