Veržiasi ? Lietuvą

Nepaisydami kriz?s, kaimynin?s valstyb?s gamintojai vis aktyviau veržiasi ? užsien?. Lietuvoje jau gaus?ja baltarusišk? statybini? medžiag?, o šaldytuv? gamintojai ?m?si agresyvios reklamos. Kaimyn? pastangos duoda vaisi?. Sausio-balandžio m?nesiais baltarusišk? preki? importas ? Lietuvą ?gtel?jo 95 proc., palyginti su tuo pačiu pra?jusi? met? laikotarpiu. Pagal importo ? Lietuvą šuol? Baltarusija nurung? visas kitas šalis. Importas iš …

„Vansi?

Yra toks magiškas priežodis, trumpinys ? ?vansi?. Jis kilęs iš žodžio ?vadinasi?. Vartojamas, kai nenorima pasakyt nieko naujo, kai reikia palaukti, stabtel?ti. Taigi ? apie ką stabtelsim šiandien? Apie tai, kas nieko naujo ? kas viešai žinoma ir netgi truput? nebe?domu. Nebent prokurat?rai, bet ir jai ? vargu bau. Spaudoje pasirod? visiems blaivesniems piliečiams jau …

Gedulo ir vilties diena

Lygiai prieš 70 met? – 1941 met? birželio 14-ąją, 3 valandą nakties soviet? enkavedistai prad?jo masinius lietuvi? areštus ir tr?mimus. Vien per pirmąją tr?mim? savaitę iš Lietuvos gyvuliniuose bei pramoniniuose vagonuose buvo išvežta per 30 000 žmoni?, o per visą 1941-1952 represij? laikotarp? – 132 000 žmoni?, iš kuri? 28 000 kalinami lageriuose bei pakeliui …

Dvigubas apmokestinimas?

Kaip  rašo ?Vakaro žinios?, Lietuvos Premjeras Andrius Kubilius yra linkęs pritarti si?lymams apmokestinti automobilius. Tokią id?ją kone kasmet Lietuvai perša Tarptautinis valiutos fondas (TVF), o dabar prie jo prisid?jo ir Europos Komisija. Tačiau oponentai mano, kad tai b?t? dvigubas apmokestinimas, nes vairuotojai mokesčius moka degal? akcizo pavidalu. Pra?jusią savaitę paskelbtose Europos Komisijos rekomendacijose Lietuvai, be …

Pavliko Morozovo sindromas

Žmon?ms, kurie bent nedidelę sąmoningo savo gyvenimo dal? praleido ?prie soviet??, ko gero, nereikia pasakoti, koks istorinis veik?jas buvo Pavlikas Morozovas. Išaukštintas propagandos, jis tapo ir r?ksming? pionierišk?-komjaunuolišk? broši?r? herojumi, ir pašaipi? anekdot? personažu. Tiems, kurie neprisimena ar tiesiog nežino, apie ką kalbu, priminsiu: berniukas išduoda komisarams savo t?vą ir d?dę, slepiančius duoną nuo ?pačios …

Mokslin? elektronin? biblioteka

Mokslin? elektronin? biblioteka eLIBRARY.LT (www.elibrary.lt), septintus metus veikianti atvir? ištekli? kaupimo ir platinimo srityje, tampa socialin?s ir filantropin?s veiklos pavyzdžiu. Mokslin?je elektronin?je bibliotekoje eLIBRARY.LT skelbiami elektroniniai projektai: spausdint? knyg? ir žurnal? elektronin?s versijos, vaizdo ir garso ?rašai, ?vair?s televizijos ir radijo projektai, konferencij? medžiagos, pranešimai, nuorodos. Visi bibliotekoje sukaupti ištekliai yra skelbiami be jokio mokesčio …

Didžiosios m?s? nuod?m?s

Š. m. birželio 4 d. Lietuvos Seimo r?muose ?vyko Sąj?džio XIII suvažiavimas. Kalb?jo iškilios asmenyb?s ? Sąj?džio Garb?s pirmininkas prof. V. Landsbergis, Sąj?džio pirmininkas Rytas Kupčinskas, LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas, Tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius, prof. Vladas Vilimas ir daugelis kit?. Visi kalb?tojai sielojosi d?l Lietuvos pad?ties. Visi patvirtino, kad Lietuvai …

Vilkino Sausio 13-osios bylą

Kaip rašo ?Lietuvos žinios?, birželio 1 dieną nutarta leisti parlamentarams skelbti verdiktą, kad Generalin? prokurat?ra (GP) vilkino Sausio 13-osios bylą. Po balsavimo Seimo Teis?s ir teis?tvarkos komitete (TTK) galutin? žod? tars Seimo nariai. Seimo TTK pirmininkas Stasys Šedbaras komiteto nariams trečiadien? pristat? pirmines parlamentinio tyrimo išvadas d?l Sausio 13-osios bylos vilkinimo. Jose teigiama, kad GP …

Lietuvos pad?tis blogesn?

Kaip tikina Lietuvos dienraštis ?RESPUBLIKA?, Lietuvos ekonomin? pad?tis šiandien blogesn? nei kaimynin?s Baltarusijos. Tai rodo naujausias ?takingo tarptautinio verslo naujien? portalo „Business Insider“ sudarytas reitingas, kuriame šalys vertinamos pagal j? galimybes artimiausiu metu bankrutuoti. Kuo aukštesn? valstyb?s užimta vieta – tuo rizikingesn? jos ?kio pad?tis, tuo didesn? tikimyb?, kad per artimiausius 5 metus ji taps …

Kryžiavos dienos Klevuose

Didelis Klev? kaimas su gerais ?kininkais ir darbščiais žmon?mis. Geguž? jiems ypatinga. Tai švenčiausiosios Mergel?s Marijos m?nuo. Prie kaimo kryžiaus, pastatyto kleviški? saviveiklinink? l?šomis Vytauto Didžiojo garbei ir saugoto, sl?pto per karą tai vienam, tai kitam kluone, renkasi žmon?s vakarais giedoti arba kalb?ti rožanči?. Šiandien ir rytoj (birželio 1 d.) 19 val. prie Klev? kryžiaus …

Kaip gerai, kad

Yra toks paprastas psichologinis žaidimas, ugdantis pozityvias nuostatas. Jeigu vaikui kas nors nepasiseka, tarkim ? j? kas nors ?skaudina ? šiam reiškiniui privalu sugalvoti pozityvią prasmę. Žaidimo metu ?vardinama kokia nors neseniai atsitikusi nemaloni situacija, o pabaigoje sakoma: – Kaip gerai, kad tai atsitiko, nes? Pastoviai žaidžiant š? žaidimą, ilgainiui paaišk?ja, jog blog? situacij? gyvenime …

D?L ELEKTRONINIO BALSAVIMO

Pagal dabar Lietuvoje veikiančius ?statymus, m?s? šalyje Savivaldybi? taryb?, Seimo, Europos parlamento bei Prezidento rinkimuose galima balsuoti dviem b?dais ? išankstiniu balsavimu paštu ir balsavimu rinkim? apylink?je rinkim? dieną. Per pastaruosius trejus metus Lietuvoje vykusiuose rinkimuose rink?j? aktyvumas svyravo nuo 30% iki 55%. Remiantis sociologin?s apklausos, atliktos 2011 metais, duomenimis, 56% apklaust?j? mano, jog elektroninis …

D?L ATOMINI? ELEKTRINI?

Informuojame, kad Pasaulio lietuvi? bendruomen? griežtai prieštarauja pasirinktoms b?sim? eksperimentini? atomini? elektrini? vietoms Baltarusijoje (Astravas) ir Kaliningrado srityje (Baltijskaja), d?l ši? priežasči?: