Suvalkų lietuvių nuoširdūs rėmėjai Genutė ir Bronius Vazneliai

Noriu šiek tiek arčiau pristatyti Genutės ir Broniaus Vaznelių šeimą, kuri pastaruoju metu ypač nusipelniusi tarp mūsų, suvalkiečių. Vazneliai į Suvalkus atsikėlė gyventi 2008 m. Jie nuo pat pradžių aktyviai įsitraukė į miesto lietuvių veiklą. Ši jauna šeima jau ne kartą rėmė mūsų didesnius užmojus. Jų finansinės paramos dėka galėjome 2013 m. išleisti ansamblio „Ančia“, vadovaujamo Gedimino Kraužlio, kompaktinę plokštelę su dainų įrašais, 2014 m. – spalvotą nuotraukų albumėlį „Prie Ančios krantų“ (sudarė Kostas Leončikas, Kazimieras Baranauskas, Juozas Vaznelis), šiais metais – Suvalkų lietuvių „Vienybės“ klubo kūrybos almanachą „Vienybės dvelksmas“ (red. Kazimieras Baranauskas, Onutė Virbylienė, Juozas Vaznelis). Ši šeima remia taip pat materialiai. „Vienybės“ klubo patalpas praturtino jų padovanotas (naudotas, bet labai geros būklės) baldų komplektas, šaldytuvas. Parūpina mums kanceliarinių prekių ir rašymo priemonių. Genutės ir Broniaus Vaznelių šeima dalyvauja visuose mūsų svarbiausiuose renginiuose.

 vaznelis1

                       Suvalkiečių leidiniai, kurių leidybą parėmė Genutė ir Bronius Vazneliai

 Š. m. spalio 20 d. su Juozu Vazneliu lankėmės UAB Reso Europa Service, įsikūrusioje Suvalkuose, Innowacyjna g. 1. Ten susitikome su šios įmonės valdybos pirmininku Broniumi Vazneliu. Pasveikinome jį su gražiu jubiliejumi. Mat šiais metais Reso atšventė savo 10-ąjį gimtadienį. Vėliau prie kavos puodelio maloniai pabendravome.

Bronius Vaznelis gimė 1968 m. Seinuose, o užaugo Punske, Natalijos ir Jurgio Vaznelių šeimoje. Mokėsi Punsko pagrindinėje ir bendrojo lavinimo licėjuje (abi mokyklos – lietuvių dėstomąja kalba), vėliau baigė Balstogės finansų ir vadybos aukštesniąją mokyklą. Sukūrė lietuvišką šeimą su Genute Šliaužyte ir užaugino dvi dukras. Vyresnioji Inga jau baigusi studijas (vadybą) ir dirba, jaunesnioji Rita studijuoja Balstogėje teisę. Žmona Genutė, įsigijusi pedagogikos magistro laipsnį, dirba mokytoja Punsko mokyklų komplekse.

Bronius Vaznelis dirbo įvairius darbus, bet vis susijusius su finansais. Na o nuo 2003 m. laikas jam pradėjo lyg greičiau bėgti. Susiklostė taip, kad 2003 m. Lietuvoje įvestas privalomas mašinų civilinis draudimas (OC), kurio neįtraukta į „žaliosios kortos“ sistemą. Tuomet visi automobiliu keliaujantys žmonės privalėjo turėti (išsipirkti) Lietuvos privalomą mašinų civilinį draudimą. Broniui pasiūlyta, kad padėtų organizuoti ir pardavinėti tokius draudimus. Nuo 2004 m. gegužės jau turėjo galimybę pardavinėti užsienio draudimo įmonių produktus Lenkijoje. Tada liepos mėnesį Bronius parašė verslo planą, o jau po metų atsiliepė susidomėję asmenys, norintys rimtai su juo bendradarbiauti – jiems patiko šis sumanymas. Taip įsikūrė UAB Reso Europa Service. Darbą įmonė pradėjo 2005 m. spalio 20 d. Broniaus indėlis ją kuriant – labai didelis.

 vaznelis2

 UAB Reso Europa Service valdybos pirmininkas Bronius Vaznelis

 UAB Reso Europa Service iš pradžių dirbo tik 4 asmenys, 2010 m. jau 27, o dabar – apie 100. Kaip dera profesionaliai įmonei, įdarbinami tik kvalifikuoti darbuotojai. Įmonėje dirba žmonės ne tik iš Lenkijos, bet ir Lietuvos, Latvijos, netgi Pietų Afrikos Respublikos. Iš to galima spręsti, kad UAB Reso Europa Service – patraukli darbo vieta.

Per visą 10 metų veiklos laikotarpį laikytasi 2005 m. priimtų nuostatų. Kad verslas būtų stabilus, žiūrint iš įmonės pusės, turi būti patenkinti visi proceso dalyviai: klientai – nes nusipirko gerą prekę gera kaina, draudimo įmonė BTA SE (draudimo akcinė bendrovė) – nes susilaukė iš verslo Lenkijoje nemažų įplaukų, ir Reso įmonė – nes gali toliau plėstis ir pasiekti laimėjimų. Reso bendradarbiauja su BTA SE įmone, kuriai iš viso pardavė daugiau kaip pusės mln. zl vertės produktų. Nuo 2009 m. aptarnauta per 1,9 mln. klientų, na ir darbuotojų padaugėjo iki 100, – pasidžiaugė pirmininkas. Įmonė stengiasi vis plėsti draudimų pardavimą, kad būtų klientams iš ko pasirinkti. Rūpinasi savo klientais, stengiasi jiems padėti, todėl įmonė bendradarbiauja su daugiau kaip 3200 tarpininkų. UAB Reso Europa Service Suvalkuose jau gerai pažįstama. Ji ne kartą parėmusi finansiškai miesto kultūros ir sporto renginius.

UAB Reso Europa Service valdybos pirmininkas Bronius Vaznelis ir LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė
UAB Reso Europa Service valdybos pirmininkas Bronius Vaznelis ir LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė

Nuo š. m. balandžio Bronius Vaznelis eina ir Ūkio tarybos prie Suvalkų miesto prezidento vicepirmininko pareigas. Šios tarybos nariai – didžiausių miesto įmonių savininkai, tai yra tie, kurie „uždirba“ miestui daugiausia pinigų, mokėdami mokesčius. Labai gerai, kad ir UAB Reso Europa Service atsirado šiame būryje. Dėl to lengviau yra bendrauti su miesto valdžia. Broniaus įmonėje planai yra ambicingi – tolesnė įmonės plėtra, gerinant produktus, galbūt padedant geriausiems regiono specialistams, naudojant vis tobulesnius, naujoviškus sprendimus ir metodus.

  Atsisveikindami su Broniumi, įteikėme jam neseniai išleistą knygą „Vienybės dvelksmas“. Tai jo šeimos „užaugintas vaisius“. Padėkojome už mūsų veiklos nuolatinį rėmimą ir palinkėjome sėkmės tolesniame darbe.

 

Onutė Virbylienė, punskas.pl